آبخیزداری ایران, دوره (5), شماره (15), سال (2011-9) , صفحات (11-24)

عنوان : ( برآورد رسوب حوزه های آبخیز شمال استان خراسان با استفاده از مدل رگرسیون فازی )

نویسندگان: گلاره فراهی , سعیدرضا خداشناس , امین علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه فرسایش خاک یکی از معضلات مهم در مدیریت پایدار آب و خاک در بسیاری از کشورها به حساب م ی آید. بنابراین برآورد فرسایش و بار رسوبی حوزه از ضروریات مدیریت پایدار می باشند. در این راستا ساخت و بکارگیری روشی نوین در برآورد رسوب بر پایه درک صحیح از متغیرهای موثر بر تولید و انتقال رسوب در مقیاس حوزه لازم بنظر م ی رسد. در سیست مهای طبیعی مانند رسوب عموما مشاهدات نادقیق و یا روابط بین آنها مبهم می باشند. لذا استفاده از روشی منطبق با دنیای واقعی مورد نیاز است. از اینرو، در این تحقیق از روش رگرسیون مبتنی بر نظریه مجموعه های فازی به منظور برآورد رسوب 29 زیر حوزه آبخیز در شمال استان خراسان استفاده شده است. برای این منظور در ابتدا خصوصیات مختلف ژئومورفولوژیکی، اقلیمی، هیدرولوژیکی، کاربری اراضی و زمین شناسی هر یک از زیرحوزه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و موثرترین متغیرها در برآورد رسوب حوزه توسط مد لهای رگرسیونی چند متغیره، در حالت های مختلف بدست آمد. در ادامه مدل های رگرسیون خطی فازی با ضرایب و خروجی مشاهده شده فازی برپایه متغیرهای مستقل موثر ساخته شدند. نتایج حاصله بیانگر افزایش دقت مدل در برآورد بار رسوب در طى ماه هاى پرباران نسبت به کل سال (بدلیل تمرکز بارش در این بازه زمانی از سال) بود. به طوری که راندمان مدل در برآورد متوسط بار رسوبى در شرایط کل سال نسبت به ماه هاى پرباران در 3 حالت 29 زیرحوزه، 17 زیرحوزه بزرگ و 0/ 0 تا 87 / 0، از 77 / 0 تا 88 / 12 زیرحوزه کوچک به ترتیب از 85

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: استان خراسان, بار رسوبی, رگرسیون خطی فازی, متغیرهای موثر, مد لهای رگرسیونی چند متغیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031291,
author = {فراهی, گلاره and خداشناس, سعیدرضا and علیزاده, امین},
title = {برآورد رسوب حوزه های آبخیز شمال استان خراسان با استفاده از مدل رگرسیون فازی},
journal = {آبخیزداری ایران},
year = {2011},
volume = {5},
number = {15},
month = {September},
issn = {2008-9554},
pages = {11--24},
numpages = {13},
keywords = {کلمات کلیدی: استان خراسان، بار رسوبی، رگرسیون خطی فازی، متغیرهای موثر، مد لهای رگرسیونی چند متغیره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد رسوب حوزه های آبخیز شمال استان خراسان با استفاده از مدل رگرسیون فازی
%A فراهی, گلاره
%A خداشناس, سعیدرضا
%A علیزاده, امین
%J آبخیزداری ایران
%@ 2008-9554
%D 2011

[Download]