پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (94), شماره (94), سال (2012-6) , صفحات (68-75)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر تنش خشکی و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس ( Amaranthus retroflexus L.) و ذرت ( Zea mays L.) )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر فواصل آبیاری و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس و ذرت آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در در قالب طرح بلوکهای ردیفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد. عوامل اصلی و فرعی بترتیب فواصل آبیاری پس از 60، 120 و 180 میلی متر تبخیر تجمعی آب از سطح آزاد تشتک کلاس A و مقادیر مختلف کود نیتروژن در 4 سطح 0 ، 100 ، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار بودند که در شرایط رقابت و عدم رقابت انجام شد. نتایج نشان دادند که اگرچه افزایش کاربرد نیتروژن در شرایط عاری از علف هرز می تواند نقش موثری در عملکرد ذرت داشته باشد، اما حضور تاج خروس این مزیت را از بین برده و عامل اصلی در کاهش عملکرد ذرت است و اثرات تاج خروس بر عملکرد ذرت بویژه زمانی که ذرت تحت تنش رطوبتی بود بارزتر بود . بطوریکه در فواصل آبیاری پس از120 و 180 میلی متر تبخیر تجمعی آب نسبت به شاهد بترتیب 71 و 86 درصد کاهش عملکرد مشاهده شد. بر اساس مشاهدات این آزمایش درصد کاهش عملکرد ناشی از رقابت تاج خروس با ذرت در شرایط عدم تنش رطوبت 55 درصد بود که معادل کاهش عملکرد در فواصل آبیاری پس از 60، 120 و 180 میلی متر تبخیر تجمعی آب بود. با توجه به نتایج آزمایش به نظر می رسد آب منبع مهمتری در رقابت تاج خروس و ذرت باشد و اثرات تنش آب، نیتروژن و رقابت تاج خروس جمع شونده باشند.

کلمات کلیدی

, تاج خروس, تنش خشکی ذرت, و رقابت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031298,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {ارزیابی تاثیر تنش خشکی و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس ( Amaranthus retroflexus L.) و ذرت ( Zea mays L.)},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2012},
volume = {94},
number = {94},
month = {June},
issn = {2423-5423},
pages = {68--75},
numpages = {7},
keywords = {تاج خروس، تنش خشکی ذرت، و رقابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر تنش خشکی و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس ( Amaranthus retroflexus L.) و ذرت ( Zea mays L.)
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2012

[Download]