مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (41), شماره (2), سال (2011-10) , صفحات (19-32)

عنوان : ( بررسی نرخ رهائی انرژی کرنشی در تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات FRPزیر اثرجداشدگی مد ترکیبی )

نویسندگان: محمود عدالتی , فریدون ایرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر مولفه های مد ترکیبی وجزیی نرخ رهائی کرنشی در تیر های بتن مسلح تقویت شده با صفحات FRPمی پردازد. یک روش عمومی برای تقویت تیرهای بتن مسلح چسباندن صفحات ERP بر سطوح خارجی واقع در نواحی تحت کشش است.چنانچه در محل اتصال صفحات FRP وبتن پدیده جداشدگی بوجود آید در این صورت ممکن است به شکست ناگهانی سازه ها منجر شود. نتایج آزمایشگاهی وتحلیلی گواهی می دهد که شش نوع شکست در سطوح مشترک FRP وبتن به سبب پدیده جدا شدگی در سازه های بتنی به وجود می آید.در اینجا به دو نوع معمول ترین ودر عین حال مهمترین آنها پرداخته می شود.نوع نخست جدایش بین صفحات FRP وتیر بتنی در انتهای اتصال این دو به یکدیگر است.ودیگری نیز جداشدگی ناشی از ترک میانی است. جداشدگی نوع اخیر را ترک برشی- خمشی نیز می نامند. مقاله حاضر با ارائه الگوی مناسب به برسی جداشدگی مد ترکیبی واثرات آن بر روی رفتار سازه های بتنی تقویت شده با صفحات FRP می پردازد.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پارامتر های مکانیکی وهندسی صفحه تقویتی بیش از تاثیر پارامتر های مزبور در لایه ی چسبنده برروی مولفه های کلی و جزیی نرخ رهایی ابرژی کرنشی است.

کلمات کلیدی

, نرخ رهائی انرژی کرنشی, صفحاتFRP, تیر بتن مسلح, جداشدگی مد ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031299,
author = {محمود عدالتی and ایرانی, فریدون},
title = {بررسی نرخ رهائی انرژی کرنشی در تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات FRPزیر اثرجداشدگی مد ترکیبی},
journal = {مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز},
year = {2011},
volume = {41},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-7918},
pages = {19--32},
numpages = {13},
keywords = {نرخ رهائی انرژی کرنشی،صفحاتFRP،تیر بتن مسلح،جداشدگی مد ترکیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نرخ رهائی انرژی کرنشی در تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات FRPزیر اثرجداشدگی مد ترکیبی
%A محمود عدالتی
%A ایرانی, فریدون
%J مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
%@ 2008-7918
%D 2011

[Download]