مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (40), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (67-76)

عنوان : ( جریان لغزشی حول ذرات کروی میکرونی در اعداد رینولدز متوسط )

نویسندگان: حمید نیازمند , مرتضی عنبرسوز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار سیال رقیق که برای اجسام در ابعاد ماکرو معمولاً در فشارهای به نسبت پائین ظاهر می شود، در کاربردهای باطول مشخصه میکرونی می تواند در فشار محیط وحتی در فشارهای بالاتر نیز روی دهد. ذرات کروی مثل قطرات مایع در سیستمهای پاششی به علت قطر میکرونی آنها می توانند تا درجاتی رفتار رقیق سیال را تجربه نمایند. این رفتار سیال رقیق می تواند بر دینامیک ذرات و آهنگ انتقال حرارت آنها تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. به همین علت در این مقالهجریان حول یک کره تک دما در حوزه لغزش با شبیه سازی عددی، شرایط مرزی لغزش سرعت و پرش دما روی سطح کره، مطالعه شده است. با افزایش عدد نودسن، ضریب پسا و عدد نوسل به دلیل کاهش گرادیان های سرعت و دما روی سطح کره کاهش قابل ملاحظه ای می یابند. میزان این کاهش متناسب با اعداد رینولدز، نودسن و پرنتل است. اثرات میزان رقت سیال که با عدد نودسن بیان می شود بر دینامیک جریان روی کره شامل ناحیه جدایش، طول دنباله، توزیع چرخش اطراف کرهبه تفصیل در حوزه بررسی شده است. همچنین روابطی برای کاربردهای عملی محاسبه ضریب پسا و عدد نوسل در حوزه لغزش (اعداد نودسن کوچکتر از 1/0) بر حسب اعداد رینولدز و نودسن ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, لغزش, کره, انتقال گرما, ضریب پسا, عدد نوسل, عدد نودسن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031303,
author = {نیازمند, حمید and عنبرسوز, مرتضی},
title = {جریان لغزشی حول ذرات کروی میکرونی در اعداد رینولدز متوسط},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2011},
volume = {40},
number = {2},
month = {March},
issn = {2228-5148},
pages = {67--76},
numpages = {9},
keywords = {لغزش، کره، انتقال گرما، ضریب پسا، عدد نوسل، عدد نودسن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جریان لغزشی حول ذرات کروی میکرونی در اعداد رینولدز متوسط
%A نیازمند, حمید
%A عنبرسوز, مرتضی
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2011

[Download]