سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06

عنوان : ( بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) توسط مگس بذر خوار (Urophora xanthippe) (Tephritidae : Diptera)در شهرستان بیرجند )

نویسندگان: بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , قربانعلی اسدی , مسلم فرخی , سمیه محمودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلخه repens L.) (Acroptilon علف هرزی چندساله از خانواده کاسنی است که در صورت مناسب بودن شرایط، می-تواند به علف هرز غالب مزارع تبدیل شود. پیشرفت علم و بروز برخی از عوارض زیست محیطی ناشی از کاربرد علف کشها و مقاومت علف های هرز، موجب شده است که تحقیقات آینده بر روی کاهش استفاده از علف کش ها متمرکز شود. در این تحقیق بمنظور بررسی توانایی مگس بذر خوار Urophora xanthippe در کاهش تعداد بذر و تخریب بذر علف هرز تلخه مطالعات صحرایی در بهار و تابستان 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند انجام گرفت. در این آزمایش 80 بوته تلخه بصورت کاملا تصادفی انتخاب گردید. تیمارها شامل کنترل بذور توسط عامل بیولوژیکی و عدم کنترل بذرو توسط عامل بیولوژیکی بود که با محصور کردن گیاه تلخه بوسیله قفس های چوبی به ابعاد50x50x70 سانتی متر قبل از تولید قوزه (شاهد) صورت گرفت. پس از رسیدن بذور، از هر بوته20 قوزه (درمجموع800قوزه) به صورت تصادفی انتخاب شد. تعداد بذور تخریب شده یاداشت، و نسبت بذور سالم به بذور تخریب شده محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که مگس بذر خوار اثر معنی داری (001/0>P) بر خصوصیات بذر تلخه در شرایط طبیعی در مزرعه داشت. بنظر میرسد در راستای دستیابی به اصول کشاورزی اکولوژیک، بتوان از پتانسیل مگس بذرخوار، برای کاهش آلوده سازی وکنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه در مزارع بهره جست.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, علف هرز, تخریب بذور, مگس بذرخوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031317,
author = {بهروز خلیل طهماسبی and سعید مودی and اسدی, قربانعلی and مسلم فرخی and سمیه محمودی},
title = {بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) توسط مگس بذر خوار (Urophora xanthippe) (Tephritidae : Diptera)در شهرستان بیرجند},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {فسا, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک، علف هرز،تخریب بذور، مگس بذرخوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) توسط مگس بذر خوار (Urophora xanthippe) (Tephritidae : Diptera)در شهرستان بیرجند
%A بهروز خلیل طهماسبی
%A سعید مودی
%A اسدی, قربانعلی
%A مسلم فرخی
%A سمیه محمودی
%J سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
%D 2012

[Download]