سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06

عنوان : ( تاثیر مگس بذر خوار (Diptera: Tephritidae) (Urophora xanthippe) بر خصوصیات جوانه زنی بذور تلخه (Acrptilon repens L.) )

نویسندگان: بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , قربانعلی اسدی , مریم رحیم پور , زینب واعظی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلخه (Acroptilon repens L.) علف هرزی چند ساله، ازخانواده کاسنی است که به علت توان آللوپاتی درمکان هایی که استقرار می یابد تنوع و تراکم گیاهان دیگر را کاهش می دهد. بهترین و کم هزینه ترین روش برای مدیریت استراتژی تلخه، جلوگیری از انتقال بذر به مکانهای غیر آلوده است. به این منظور، آزمایش های مزرعه ای و آزمایشگاهی در مزرعه و آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، به منظور تعیین درصد جوانه زنی بذور تحت تیمار با مگس بذر خوار در سال1390 انجام شد. تیمارها، شامل کنترل بذور توسط عامل بیولوژیک و عدم کنترل بذور توسط عامل بیولوژیک بود، که با محصور کردن گیاه تلخه، بوسیله قفس های چوبی قبل از تولید غوزه (شاهد) انجام شد. پس از استخراج بذور از غوزه، 300 بذر از توده بذور سالم و300 بذر از توده بذور خسارت دیده جداگانه، اننخاب شدند و پس از برطرف کردن خواب، درون پتری-دیش ها کشت شدند. با استفاده از آزمون t، اختلاف معنی داری (001/0> P) بین میانگین تعداد بذر جوانه زده، سرعت جوانه زنی، وزن تر و وزن خشک مشاهده شد. با توجه به تاًثیر مگس بذر خوار، بر خصوصیات جوانه زنی بذور تلخه، می توان از این عامل به عنوان کنترل بیولوژیک تلخه استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, علف هرز, جوانه زنی, غوزه, کنترل بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031321,
author = {بهروز خلیل طهماسبی and سعید مودی and اسدی, قربانعلی and مریم رحیم پور and زینب واعظی},
title = {تاثیر مگس بذر خوار (Diptera: Tephritidae) (Urophora xanthippe) بر خصوصیات جوانه زنی بذور تلخه (Acrptilon repens L.)},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {فسا, ايران},
keywords = {علف هرز، جوانه زنی، غوزه، کنترل بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مگس بذر خوار (Diptera: Tephritidae) (Urophora xanthippe) بر خصوصیات جوانه زنی بذور تلخه (Acrptilon repens L.)
%A بهروز خلیل طهماسبی
%A سعید مودی
%A اسدی, قربانعلی
%A مریم رحیم پور
%A زینب واعظی
%J سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
%D 2012

[Download]