سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06

عنوان : ( براورد کارایی مگس بذرخوارتلخه (Urophora xanthippe .(Dipt.: Tephritidae در شرایط گلخانه )

نویسندگان: بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , قربانعلی اسدی , مریم رحیم پور , محمد شعبانی , مسلم فرخی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلخه (Acroptilon repens L.) علف هرز چند ساله از خانواده کاسنی است که در صورت مناسب بودن شرایط به علف هرز غالب مزارع تبدیل می شود. امروزه با توجه به نگرانی های موجود در استفاده از مواد شیمیایی و علفکشها در کنترل علفهای هرز مطالعه عوامل کنترل بیولوژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می رسد مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) از عوامل موثر در کاهش گسترش علف هرز تلخه از طریق تخریب بذور آن باشد. از این رو آزمایشی در زمستان و بهار 1390 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گرفت. آزمایش دوم برای تعیین کارایی یک جفت مگس در 10 تکرار و دو تیمار شامل رها سازی عامل بیولوژیک و عدم رها سازی درون قفص های چوبی صورت گرفت. انالیز داده ها با نرم افزارspss انجام شد. بین تعداد بذور تیمار تلخه در مقایسه با شاهد اختلاف معنی داری (p<0/001) وجود داشت. در این آزمایش نتایج نشان داد کارایی یک جفت مگس بذرخوار درحدود 72% می باشد. لذا با توجه به محدود بودن دامنه میزبانی و اثر بر کاهش تولید بذر بنظر می رسد بتوان از توان کنترلی این حشره در کنترل بیولوژیک تلخه در قالب کنترل تلفیقی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, علف هرز تلخه, مگس بذرخوار, عوامل بیوکنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031322,
author = {بهروز خلیل طهماسبی and سعید مودی and اسدی, قربانعلی and مریم رحیم پور and محمد شعبانی and مسلم فرخی},
title = {براورد کارایی مگس بذرخوارتلخه (Urophora xanthippe .(Dipt.: Tephritidae در شرایط گلخانه},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {فسا, ايران},
keywords = {علف هرز تلخه، مگس بذرخوار، عوامل بیوکنترل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T براورد کارایی مگس بذرخوارتلخه (Urophora xanthippe .(Dipt.: Tephritidae در شرایط گلخانه
%A بهروز خلیل طهماسبی
%A سعید مودی
%A اسدی, قربانعلی
%A مریم رحیم پور
%A محمد شعبانی
%A مسلم فرخی
%J سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
%D 2012

[Download]