سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06

عنوان : ( ارزیابی تغییرات شاخص کلروفیل برگ سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی در مراحل مختلف رشد تحت شرایط کشت مخلوط )

نویسندگان: میلاد باقری , فائزه زعفریان , وحید اکبرپور , قربانعلی اسدی , بهاره بیچرانلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشت مخلوط راهکاری مناسب در جهت استفاده بهینه گیاهان از منابع رشدی است. استفاده از ابزاری مانند کلروفیل متر حد آستانه نیاز گیاه به نیتروژن را به عنوان یکی از منابع رشدی تا حدودی مشخص می‌نماید. به منظور مطالعه شاخص کلروفیل برگ سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی تحت شرایط مخلوط در مراحل گلدهی، تشکیل غلاف و پر شدن دانه سویا آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در 9 تیمار و 3 تکرار در سال 1390 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل نسبت‌های جایگزینی 0:100، 25:75، 50:50، 75:25 و 100:0 سویا: ریحان/گاوزبان بود. نتایج بیانگر این بود که بیشترین مقدار شاخص کلروفیل سویا در مرحله گلدهی مربوط به نسبت 75%سویا: 25%ریحان بود. در حالی که بیشترین عدد کلروفیل متر در دو مرحله دیگر مربوط به کشت خالص سویا بود. در تمام مراحل، شاخص کلروفیل ریحان تحت شرایط اختلاط با سویا از مقدار بالاتری برخوردار بود. شاخص کلروفیل گاوزبان در شرایط اختلاط با سویا در مرحله گلدهی سویا بیشتر از کشت خالص بود. در حالی که در سایر مراحل، با افزایش سهم سویا در مخلوط از میزان شاخص کلروفیل گاوزبان کاسته شد. افزایش سن برگ، باعث کاهش شاخص کلروفیل ریحان و گاوزبان شد. این کاهش در خصوص ریحان در کشت خالص و در خصوص گاوزبان در تیمارهای مخلوط شدیدتر بود.

کلمات کلیدی

, SPAD, کشت مخلوط جایگزینی, نیتروژن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031323,
author = {میلاد باقری and فائزه زعفریان and وحید اکبرپور and اسدی, قربانعلی and بهاره بیچرانلو},
title = {ارزیابی تغییرات شاخص کلروفیل برگ سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی در مراحل مختلف رشد تحت شرایط کشت مخلوط},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {فسا, ايران},
keywords = {SPAD، کشت مخلوط جایگزینی، نیتروژن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تغییرات شاخص کلروفیل برگ سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی در مراحل مختلف رشد تحت شرایط کشت مخلوط
%A میلاد باقری
%A فائزه زعفریان
%A وحید اکبرپور
%A اسدی, قربانعلی
%A بهاره بیچرانلو
%J سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
%D 2012

[Download]