اقتصاد پولی، مالی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-3) , صفحات (60-80)

عنوان : ( بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب بااستفاده از داده های تابلویی )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , سیدمهدی مصطفوی ترقی , محدثه محمودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد، در این راستا در سالهای اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی همچون آزادسازی تجاری می باشد. دیدگاه معمول این است که آزادسازی تجاری با هدایت اوراق به سمت کاراترین فرصت های سرمایه گذاری منجر به توسعه بازارهای مالی می شود. اما در این زمینه نظریه های مخالف قابل توجهی نیز وجود دارد که اعتقاد دارند توسعه تجارت موجب محدودیت برای بخش مالی اقتصاد می گردد. این مطالعه سعی دارد این موضوع را با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروهی از کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم مالی مشابهی هستند (با توجه به شاخص های توسعه مالی)، بررسی کند. نتایج نشان می دهد که اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری، برای دستیابی به توسعه مالی، لااقل در مراحل اولیه مناسب نمی باشد. لذا از این سیاست برای دستیابی به این هدف بهتر است استفاده نشود بلکه باید به افزایش درآمد و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور بیش از پیش توجه نمود.

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, بازبودن تجاری, بازارهای مالی, شاخص کارایی توسعه مالی, داده های تابلویی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031331,
author = {رزمی, سید محمدجواد and مصطفوی ترقی, سیدمهدی and محمودی, محدثه},
title = {بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب بااستفاده از داده های تابلویی},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {60--80},
numpages = {20},
keywords = {توسعه مالی، بازبودن تجاری، بازارهای مالی، شاخص کارایی توسعه مالی، داده های تابلویی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب بااستفاده از داده های تابلویی
%A رزمی, سید محمدجواد
%A مصطفوی ترقی, سیدمهدی
%A محمودی, محدثه
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2013

[Download]