یازدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران , 2011-07-05

عنوان : ( زمانبندی کار کارگاهی فازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اکسترمال )

نویسندگان: مسعود نصرتآبادی , مجید وفایی جهان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مسعود قره جانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله زمانبندی کارکارگاهی بهبررسی نحوه توزیع کارها بین ماشینها میپردازد بهطوری که کارها در کمترین زمان ممکن انجام شوند. در این مساله فاکتورهایی نظیر زمان پردازش فعالیتها و زمان موعد مقرر برای تحویل کارها، اغلب بصورت مبهم برای تحلیلگر تعریف میشوند. در چنین شرایطی، استفاده از پارامترهای فازی و اهداف چندگانه مبتنی بر علم فازی، لازم بهنظر میرسد. که باعث ایجاد مساله زمانبندی کارکارگاهی فازی میباشد، بههمین دلیل روشی مبتنی بر الگوریتم اکتشافی اکسترمال پیشنهاد میشود. بهطوریکه (NP) میشود. این مساله از مسائل غیر چندجملهای فعالیتهای کم ارزش را با احتمال بیشتر تغییر میدهد، این باعث میشود تعداد فعالیتهای کم ارزش، کمتر و تعداد فعالیتهای با ارزش یکسان، بیشتر شود. در این حالت هر تغییر جزئی در زمانبندی، تغیرات زیادی در آن ایجاد میکند، بنابراین باعث فرار از بهینه محلی میشود. نتایج حاصل از 10 ، رضایتمندی مطلوبی از اهداف مساله را با سرعت همگرایی مناسب، در مقایسه با روش- × 6 و 10 × شبیهسازی بر روی دادههای آزمایشی 6 اثبات شده است.

کلمات کلیدی

, زمانبندی کارکارگاهی فازی, الگوریتم بهینهسازی اکسترمال, مسائل چند هدفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031332,
author = {مسعود نصرتآبادی and مجید وفایی جهان and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and مسعود قره جانلو},
title = {زمانبندی کار کارگاهی فازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اکسترمال},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران},
year = {2011},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {زمانبندی کارکارگاهی فازی، الگوریتم بهینهسازی اکسترمال، مسائل چند هدفه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمانبندی کار کارگاهی فازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اکسترمال
%A مسعود نصرتآبادی
%A مجید وفایی جهان
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A مسعود قره جانلو
%J یازدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران
%D 2011

[Download]