پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( اولین گزارش از جنس سوکولوویا (Sokolowia)همراه با مدل زندگی و پالئواکولوژی این جنس در سازند خانگیران، شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: میرامیر صلاحی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , مسعود اصغریان رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه کپه داغ واقع در شمال شرقی ایران می باشد و سازند خانگیران یکی ار مهمترین سازندهای پالئوژن این حوضه است.

کلمات کلیدی

, سازند خانگیران, ائوسن, اویستر, سوکولوولیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031340,
author = {صلاحی, میرامیر and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا and اصغریان رستمی, مسعود},
title = {اولین گزارش از جنس سوکولوویا (Sokolowia)همراه با مدل زندگی و پالئواکولوژی این جنس در سازند خانگیران، شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سازند خانگیران، ائوسن، اویستر، سوکولوولیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از جنس سوکولوویا (Sokolowia)همراه با مدل زندگی و پالئواکولوژی این جنس در سازند خانگیران، شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A صلاحی, میرامیر
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%A اصغریان رستمی, مسعود
%J پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2011

[Download]