ندا, دوره (9), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (1-16)

عنوان : ( داده های پرت، مفهوم و کاربرد آن )

نویسندگان: مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا داده های پرت را تعریف و با ارائه‌ی مثال هایی مفهوم داده پرت یا دور افتاده را شرح می دهیم و در آخر مدل هایی را معرفی می کنیم که با استفاده از این مدل ها می توان پارامتر های توزیع را وقتی داده پرت در سری مشاهدات وجود دارد برآورد کرد.

کلمات کلیدی

, داده پرت, طرح آزمایش ها, رگرسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031346,
author = {جباری نوقابی, مهدی},
title = {داده های پرت، مفهوم و کاربرد آن},
journal = {ندا},
year = {2011},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {1122-1111},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {داده پرت، طرح آزمایش ها، رگرسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T داده های پرت، مفهوم و کاربرد آن
%A جباری نوقابی, مهدی
%J ندا
%@ 1122-1111
%D 2011

[Download]