اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (20), شماره (79), سال (2012-10) , صفحات (89-112)

عنوان : ( بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , محسن تبرائی , مهدی شعبان زاده خوشرودی , محمدکاظم اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آمارهای منابع رسمی اختلاف قابل توجهی را در عملکرد زارعی و باغی در هکتار و بازده سرانه هر رأس دام ایران در مقایسه با متوسط جهانی نشان م یدهد. جهت حل این مشکل، راه حلی که طی سالهای اخیر در قالب طرحهای مختلف در بخش کشاورزی عنوان شده و مورد توجه مسئولان مرتبط با این بخش قرار گرفته است، به کارگیری دانش آموختگان بخش کشاورزی در واحد های بخش کشاورزی بوده است. با این رویکرد، مطالعه حاضر با هدف e-mail: naser.shahnoushi@gmail.com ∗ دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1. نویسنده مسئول ∗∗ استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ∗∗∗ دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فروسی مشهد ∗∗∗∗ کارشناس علوم دامی جهادکشاورزی استان خراسان رضوی اقتصادکشاورزی و توسعه – سال بیستم ، شماره 79 ۹۰ ارزیابی عملکرد این طرحها، به بررسی تأثیر اعزام دان شآموختگان علوم دامی در قالب طرح مدیران فنی بر بهر هوری عوامل تولید در گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی طی دوره 86-74 پرداخته است. جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در این مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، گروهی از واحدهای دامی که از مدیران فنی در واحدهای تحت پوشش خود استفاده کرده بودند ( 32 واحد)، انتخاب گردیدند و با گروهی دیگر از واحدها مقایسه شدند که از این مدیران در واحدهای تحت پوشش خود استفاده نکرده اند ( 18 واحد). این مقایسه با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش جورسازی انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش بهر هوری بهره برداران فعال در این بخش داشته به طوری که اجرای آن سبب کاهش هزینه تولید 0 درصد) و تغییرات تکنولوژیکی این واحدها / واحدهای استفاده کننده از این مدیران شده ( 05 0 درصد) بهبود بخشیده است. با توجه به این نتایج، به کارگیری مدیران فنی در / را ( 09 واحدهای بزرگ دامی و همچنین ادامه اجرا و پیگیری طرحهایی از این دست پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, بهره وری, روش جورسازی, شاخص مالم کوئیست, مدیران فنی, واحدهای دامی شیر, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031347,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and دانشورکاخکی, محمود and تبرائی, محسن and شعبان زاده خوشرودی, مهدی and محمدکاظم اکبری},
title = {بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2012},
volume = {20},
number = {79},
month = {October},
issn = {1022-4211},
pages = {89--112},
numpages = {23},
keywords = {بهره وری، روش جورسازی، شاخص مالم کوئیست، مدیران فنی، واحدهای دامی شیر، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دانشورکاخکی, محمود
%A تبرائی, محسن
%A شعبان زاده خوشرودی, مهدی
%A محمدکاظم اکبری
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2012

[Download]