اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (20), شماره (79), سال (2012-12) , صفحات (135-154)

عنوان : ( انتقال قیمت نهاده های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهی )

نویسندگان: رضا حیدری کمال آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارایی قیمت و بازار تحت تأثیر عوامل و شاخصهای متعددی است که یکی از مهمترین آنها مسئله تقارن انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. از آنجا که نهادههای وارداتی کنجاله سویا و پودرماهی بخش اعظمی از تغذیه طیور را تشکیل میدهد، هدف از این مطالعه بررسی نحوه انتقال قیمتهای جهانی این نهادهها به قیمتهای داخلی با استفاده از دادههای 89 با بهرهگیری از مدل تصحیح خطاست. نتایج این مطالعه نشان داد - ماهانه فاصله زمانی 1380 که افزایش و کاهش قیمتهای جهانی کنجاله سویا و پودرماهی اثر مثبتی روی تغییرات قیمت داخلیآنها دارد. آزمونانتقال قیمت هر دو نهاده نیز نشانمیدهد که در بلندمدت و کوتاهمدت ∗ دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) e-mail: rezaheidari3631@gmail.com ∗∗ دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد e-mail: naser.shahnoushi@gmail.com اقتصادکشاورزی و توسعه – سال بیستم ، شماره 79 انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی متقارن است. نوسانات قیمتهای جهانی به خصوص افزایش آن، میتواند واحدهای تولیدی وابسته به نهادههای وارداتی را با چالش مواجه سازد؛ لذا پیشنهاد میشود که سیاستهای دولت به سمت بهبود زیرساختهای بخش شیلات به منظور افزایش ظرفیت تولید پودر ماهی و افزایش عملکرد سویا در مناطق مستعد در راستای کاهش واردات هدایت شود.

کلمات کلیدی

, انتقال قیمت, الگوی تصحیح خطا, نهادههای وارداتی, طیور, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031348,
author = {حیدری کمال آبادی, رضا and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {انتقال قیمت نهاده های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2012},
volume = {20},
number = {79},
month = {December},
issn = {1022-4211},
pages = {135--154},
numpages = {19},
keywords = {انتقال قیمت، الگوی تصحیح خطا، نهادههای وارداتی، طیور، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتقال قیمت نهاده های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهی
%A حیدری کمال آبادی, رضا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2012

[Download]