نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-03-01

عنوان : ( پالئواکولوژی مرز ایپرزین- لوتتین بر مبنای فرامینیفرها در برش یاقل، غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: محمدمهدی حسین زاده فیروزیان , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق پالئواکولوژی گذر ایپرزین- لوتتین در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ مورد بررسی قرار گرفته است.،

کلمات کلیدی

, کپه داغ, ایپرزین- لوتتین, پالئواکولوژی, فرامینیفرها, عرض جغرافیایی پایین, یوتروفیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031358,
author = {حسین زاده فیروزیان, محمدمهدی and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {پالئواکولوژی مرز ایپرزین- لوتتین بر مبنای فرامینیفرها در برش یاقل، غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کپه داغ، ایپرزین- لوتتین، پالئواکولوژی، فرامینیفرها، عرض جغرافیایی پایین، یوتروفیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالئواکولوژی مرز ایپرزین- لوتتین بر مبنای فرامینیفرها در برش یاقل، غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A حسین زاده فیروزیان, محمدمهدی
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]