تحقیقات جنگل و صنوبر, دوره (20), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (286-298)

عنوان : ( پویایی عناصر غذایی لاشبرگ نوئل Picea abies آمیخته با لاشبرگ گونه های راش Fagus orientalis، توسکا Alnus subcordata و پلت Acer velutinumدر توده دست کاشت نوئل منطقه لاجیم )

نویسندگان: فرهاد قاسمی آقباش , سید غلامعلی جلالی , وحید حسینی , سید محسن حسینی , بیورن برگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه لاشبرگهای گیاهی نقش مهمی در حاصلخیزی خاک جنگل، بهواسطه چرخه عناصر غذایی و تشکیل مواد آلی خاک دارد. تجزیه لاشبرگ، بازگشت عناصر غذایی برگها به خاک و تأمین عناصر مورد نیاز برای رشد گیاهان را به دنبال دارد. در واقع قابلیت دسترسی عناصر غذایی بهمیزان زیادی ناشی از پویایی عناصر غذایی لاشبرگ در خاک میباشد. در این مطالعه پویایی عناصر غذایی لاشبرگ نوئل در حالت خالص و آمیخته برای تعیین این مسئله که آیا ترکیب لاشبرگ نوئل با لاشبرگ پهنبرگان در پویایی عناصر غذایی آن تأثیری دارد یا نه مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور لاشبرگ نوئل در حالتهای خالص و بهمدت 400 روز در Litter Bag آمیخته با لاشبرگهای راش، پلت و توسکا در توده دستکاشت نوئل خالص با استفاده از روش منطقه لاجیم مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که اثرهای غیرافزایشی ترکیب لاشبرگها در خصوص پویایی نیتروژن، پتاسیم و منیزیم مثبت، منگنز و لیگنین بیاثر و کلسیم منفی بود. همچنین یافتههای این تحقیق نشان داد که در مورد هر سه ترکیب نوئل با پهنبرگان میزان معدنیسازی نیتروژن نسبت به نوئل خالص بیشتر بود. در حالی که میزان معدنیسازی منگنز در پایان دوره ب هغیر از ترکیب نوئل با راش در بقیه ترکیبها منفی بود

کلمات کلیدی

, اثرهای غیرافزایشی, تجزیه لاشبرگ, لاشبرگهای آمیخته, معدنیسازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031359,
author = {فرهاد قاسمی آقباش and سید غلامعلی جلالی and حسینی, وحید and سید محسن حسینی and بیورن برگ},
title = {پویایی عناصر غذایی لاشبرگ نوئل Picea abies آمیخته با لاشبرگ گونه های راش Fagus orientalis، توسکا Alnus subcordata و پلت Acer velutinumدر توده دست کاشت نوئل منطقه لاجیم},
journal = {تحقیقات جنگل و صنوبر},
year = {2012},
volume = {20},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-0883},
pages = {286--298},
numpages = {12},
keywords = {اثرهای غیرافزایشی، تجزیه لاشبرگ، لاشبرگهای آمیخته، معدنیسازی، نوئل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پویایی عناصر غذایی لاشبرگ نوئل Picea abies آمیخته با لاشبرگ گونه های راش Fagus orientalis، توسکا Alnus subcordata و پلت Acer velutinumدر توده دست کاشت نوئل منطقه لاجیم
%A فرهاد قاسمی آقباش
%A سید غلامعلی جلالی
%A حسینی, وحید
%A سید محسن حسینی
%A بیورن برگ
%J تحقیقات جنگل و صنوبر
%@ 1735-0883
%D 2012

[Download]