آب و خاک, دوره (27), شماره (5), سال (2012-11) , صفحات (1083-1091)

عنوان : ( برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرت )

نویسندگان: لیلی السادات قرشی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارایی استفاده از فسفر از مسائل مهم حاصلخیزی خاک و تولید محصول است. عوامل مختلف خاکی مانند وجود آهک در خاک، اثرات همستیزی با عناصر دیگر مانند آهن و وجود مواد آلی بر فراهمی فسفر برای گیاه موثرند. از اینرو در یک آزمایش گلخانه ای تاثیر آهک، آهن و ماده آلی بر رشد و جذب فسفر در گیاه ذرت بررسی شد. تیمارها شامل دو سطح آهک ( صفر و دو درصد کربنات کلسیم)، ماده آلی (صفر و یک درصدکود گاوی)، سه سطح آهن (صفر، 20، 40 کیلوگرم در هکتار سکوسترین 138) و سه سطح فسفر (صفر، 200 و 400 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تکرار بود. نتایج آزمایش نشان داد که کود گاوی سبب افزایش معنی دار وزن خشک شاخساره، غلظت و جذب فسفر در گیاه ذرت شد. کاربرد آهک بر وزن خشک شاخساره تاثیر معنی داری نداشت. اما لیکن غلظت و جذب فسفر در گیاه را کاهش داد. کاربرد آهن در سطح 20 کیلوگرم در هکتار، سبب افزایش وزن خشک شاخساره گردید؛ اما کاربرد سطح بیشتر آهن آن را کاهش داد. غلظت و جذب فسفر با کاربرد فسفر افزایش اما با کاربرد آهن کاهش یافت. بررسی برهمکنش تیمارهای آزمایشی نشان داد که کاربرد کود آلی می تواند اثر منفی ناشی از آهک و آهن را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, تغذیه گیاه, کربنات کلسیم, کود گاوی, برهمکنش فسفر و آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031360,
author = {قرشی, لیلی السادات and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and خراسانی, رضا},
title = {برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرت},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {27},
number = {5},
month = {November},
issn = {2008-4757},
pages = {1083--1091},
numpages = {8},
keywords = {تغذیه گیاه، کربنات کلسیم، کود گاوی، برهمکنش فسفر و آهن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرت
%A قرشی, لیلی السادات
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A خراسانی, رضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]