سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی , 2012-12-06

عنوان : ( مهمترین حشرات شناسایی شده برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) در ایران و جهان )

نویسندگان: بهروز خلیل طهماسبی , قربانعلی اسدی , مسلم فرخی , زینب واعظی , موس الرضا شرفخانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلخه repens L.) (Acroptilon علف هرزی چندساله از خانواده کاسنی است که در صورت مناسب بودن شرایط، به علف هرز غالب تبدیل می شود. کنترل بیولوژیک یکی از روش های مهم مدیریت علف های هرز می باشد از دیدگاه کنترل بیولوژیک علف های هرز، استفاده از حشرات با تنوع گونه ای مختلف به عنوان جالب ترین و بهترین گروه دشمنان طبیعی، به اثبات رسیده است. طی تحقیقات انجام شده تا سال 2005، 38 گونه از دشمنان طبیعی از روی تلخه جمع آوری شده اند که مهمترین آنها 12 گونه می باشد که شامل 4 گونه مکس بذر خوار ( Urophora affinis، U.quadrifacita، Terellia virens،Chaetorellia acrolophi) 4 گونه پروانه (Pterolonche insperda، Pelochrista medullana، Metzneria paucipunctella Zeller ، Agapeta zoegana) و 4 گونه از سخت بال پوشان (Cyphocleonus achates،Bangastemus fausti،Larinus obtusus،Larinus minutes) می باشند. طی بازدیدهای که در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند برای شناسایی عوامل کنترل بیولوژیک تلخه انجام شد یک گونه مگس از غوزه علف هرز تلخه جمع آوری شد این گونه توسط متخصصین در موسسه گیاهپزشکی کشور با تام Urophora xanthippe رسماً شناسایی و تاًیید شد. با توجه به بومی بودن تلخه بدون شک عوامل زیادی در طی زمان با تلخه سازگار شدند که با شناختن این عوامل می توان مدیریت صحیح با در نظر گرفتن عوامل کنترل بیولوژیک برای کنترل علف هرز تلخه اتخاذ کرد.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, علف هرز تلخه, مگس xanthippe . Urophora
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031366,
author = {بهروز خلیل طهماسبی and اسدی, قربانعلی and مسلم فرخی and زینب واعظی and موس الرضا شرفخانی},
title = {مهمترین حشرات شناسایی شده برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) در ایران و جهان},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {فسا, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک، علف هرز تلخه، مگس xanthippe . Urophora},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهمترین حشرات شناسایی شده برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (.Acroptilon repens L) در ایران و جهان
%A بهروز خلیل طهماسبی
%A اسدی, قربانعلی
%A مسلم فرخی
%A زینب واعظی
%A موس الرضا شرفخانی
%J سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
%D 2012

[Download]