علوم آب و خاک, دوره (16), شماره (60), سال (2012-8) , صفحات (187-197)

عنوان : ( تأثیر کاربرد کمپوست و ورمی‌کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی ‌بر برخی شاخص‌های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum) )

نویسندگان: خمید دهقان منشادی , محمد علی بهمنیار , سروش سالک گیلانی , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص‌های بیولوژیکی به‌علت وابستگی به موجودات زنده خاک از ارکان کیفیت خاک محسوب می‌شوند. به منظور بررسی آثار کاربرد کودهای کمپوست و ورمی‌کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی بر تغییرات کربن آلی، تنفس میکروبی، بیوماس میکروبی و فعالیت آنزیم اوره‌آز خاک، در ریزوسفر گیاه دارویی ریحان، تحقیقی به‌صورت اسپلیت پلات با بلوک‌های کامل تصادفی و در 3 تکرار در سال 1385 آغاز گردید. فاکتور اصلی در شش سطح کودی، 20 و 40 تن کمپوست غنی شده ، 20 و 40 تن ورمی‌کمپوست غنی شده در هکتار، کود شیمیایی و تیمار شاهد (بدون مصرف کود آلی و شیمیایی) و فاکتور فرعی نیز سال‌های کوددهی (دو (1385و1388)، سه (1385، 1386 و 1388) و چهار سال (1385، 1386، 1387، 1388) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست و ورمی‌کمپوست در کلیه سطوح، باعث افزایش میزان کربن آلی خاک، تنفس میکروبی، بیوماس میکروبی و فعالیت آنزیم اوره‌آز نسبت به تیمار شاهد شد (05/0(P<، اما روند افزایش در بین تیمارها مشابه نبود. بیشترین میزان کربن آلی، تنفس میکروبی، بیوماس میکروبی و فعالیت آنزیم اوره‌آز در تیمار 40 تن ورمی‌کمپوست غنی شده با چهار سال مصرف پیاپی مشاهده شد. در سطوح بالای مصرف کمپوست، روند کاهشی در فعالیت آنزیم اوره آز دیده شد.

کلمات کلیدی

, کود شیمیایی, کودهای آلی, تنفس میکروبی خاک, بیوماس میکروبی, آنزیم اوره آز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031367,
author = {خمید دهقان منشادی and محمد علی بهمنیار and سروش سالک گیلانی and لکزیان, امیر},
title = {تأثیر کاربرد کمپوست و ورمی‌کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی ‌بر برخی شاخص‌های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum)},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2012},
volume = {16},
number = {60},
month = {August},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {187--197},
numpages = {10},
keywords = {کود شیمیایی، کودهای آلی، تنفس میکروبی خاک، بیوماس میکروبی، آنزیم اوره آز،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کاربرد کمپوست و ورمی‌کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی ‌بر برخی شاخص‌های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum)
%A خمید دهقان منشادی
%A محمد علی بهمنیار
%A سروش سالک گیلانی
%A لکزیان, امیر
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2012

[Download]