خانواده پژوهی, دوره (8), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (261-272)

عنوان : ( تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم )

نویسندگان: ملیحه سرابی جماب , حسین حسن آبادی , علی مشهدی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

والدین کودکان مبتلا به اتیسم با چالش های بسیاری رو به رو هستند، که آن ها را در معرض سطوح بالای استرس و دیگر پیامدهای منفی روانی قرار می دهد. مشارکت والدین در برنامه های درمانی کودکان می تواند این آشفتگی ها را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه- آموزش والدین و پروراندن مهارت ها- بر کاهش استرس مادران کودکان پیش دبستانی مبتلا به اتیسم انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 21 مادر کودک 3 تا 7 ساله مبتلا به اتیسم بودند که به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، یازده جلسه آموزش را دریافت کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه شاخص استرس والدینی بود که در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (70 روز) تکمیل گردید. نتایج این پژوهش توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که برنامه آموزش والدین و پرورندان مهارت ها، استرس مادران را در دوره پس آزمون و پیگیری کاهش داده است (05/0p<). این یافته بدین معنا است که برنامه آموزش والدین توانسته است استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, اتیسم, استرس والدینی, برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031383,
author = {سرابی جماب, ملیحه and حسن آبادی, حسین and مشهدی, علی and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم},
journal = {خانواده پژوهی},
year = {2012},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-8442},
pages = {261--272},
numpages = {11},
keywords = {اتیسم، استرس والدینی، برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم
%A سرابی جماب, ملیحه
%A حسن آبادی, حسین
%A مشهدی, علی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J خانواده پژوهی
%@ 1735-8442
%D 2012

[Download]