نقد ادبی, دوره (4), شماره (15), سال (2011-12) , صفحات (187-209)

عنوان : ( رسایل محتشم کاشانی: ژانری ناشناخته )

نویسندگان: مریم صالحی نیا , محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محتشم کشانی را به سبب قصایدش که در استواری به قصاید انوری و خاقانی می ماند، خاقانی ثانی و به واسطه ترکیب بند پرشوری که در مرثیه امام حسین(ع) سروده، «حسان العجم» نامیده اند. اما وجه خلاقۀ سبک م حتشم- که چندان مورد توجه سبک شناسان و مورخان ادبی قرار نگرفته- نه در غزل ها و قصاید، بلکه در دو رسالۀ جلالیه و نقل عشاق اوست. به لحاظ ساخت روایی - تغزلی و بیان تجربه های وقوعی و واسوختی، این دو رساله منحصر به فردند و در تبیین مکتب وقوع و واسوخت نیز، آن گونه که باید، مورد توجه محققان قرار نگرفته اند. محتشم روایت منثور عشق واقع گرا را با غزل های بالبداهه در آمیخته و گونه ادبی متفاوتی ابداع کرده است. موضوع این مقاله، معرفی این گونۀ ناشناخته و تبیین ویژگی های ساختاری و سبکی این نوع روایت تغزلی در این دو رسالۀ محتشم است.

کلمات کلیدی

, محتشم, رساله جلالیه, رساله نقل عشاق, ژانر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031396,
author = {صالحی نیا, مریم and مهدوی, محمدجواد},
title = {رسایل محتشم کاشانی: ژانری ناشناخته},
journal = {نقد ادبی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {15},
month = {December},
issn = {2008-0360},
pages = {187--209},
numpages = {22},
keywords = {محتشم، رساله جلالیه، رساله نقل عشاق، ژانر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رسایل محتشم کاشانی: ژانری ناشناخته
%A صالحی نیا, مریم
%A مهدوی, محمدجواد
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2011

[Download]