پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (179-198)

عنوان : ( تحلیل بسط عبارت‌های جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آن‌ها با سرعنوان‌های موضوعی فارسی در فهرست رایانه‌ای )

نویسندگان: امیر نیک زمان , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است تا چگونگی بسط عبارت جستجوی موضوعی و میزان همخوانی عبارت‌های بسط‌‌داده‌شده با سرعنوان‌های موضوعی فارسی را مورد توجه قرار دهد، و همچنین، الگوهای بسط جستجوی موضوعی دانشجویان را از دو بعد متغیرهای واژگانی و زمینه ای در دو حوزة علوم کاربردی (کشاورزی) و علوم انسانی (علوم تربیتی و روانشناسی، کتابداری) با یکدیگر مقایسه کند. داده‌ها با استفاده از روش ثبت داد و گرفت (فیلمبرداری الکترونیکی فرایند تعامل کاربران هنگام جستجو در فهرست رایانه ای کتابخانه) گردآوری شد و مقوله‌بندی (دسته‌بندی) آن‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که تنوع بسیار زیادی در انواع حالتهای بسط جستجو وجود دارد. همچنین، میان رفتار بسط جستجوی دانشجویان دانشکدة کشاورزی و دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی به لحاظ انواع حالت‌های بسط جستجو با استفاده از انواع متغیرهای زمینه‌ای و زبان‌شناختی و همچنین، تعداد تغییرهای انجام‌شده در هر بسط جستجو در بیشتر موارد تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت به شکل مشخص‌تر، یافته‌ها به سه نکته اشاره می‌کند: 1) دانشجویان دانشکدة کشاورزی و دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، هنگام بسط جستجو از متغیر زبان‌شناختی بیشتر از متغیر زمینه‌ای استفاده می‌کنند؛ 2) دانشجویان دانشکده‌های مذکور، در بیشتر اوقات بسط جستجوی خود را با استفاده از یک تغییر به انجام می‌رسانند؛ و 3) تغییر در نوع فیلد جستجو هنگام بسط جستجو بیشتر در مورد فیلدهای عمومی، عنوان و موضوع رخ می‌دهد.

کلمات کلیدی

, بسط جستجو, جستجوی موضوعی, سرعنوان‌های موضوعی فارسی, همخوانی واژگانی, فهرست‌های رایانه‌ای, تحلیل محتوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031399,
author = {نیک زمان, امیر and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {تحلیل بسط عبارت‌های جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آن‌ها با سرعنوان‌های موضوعی فارسی در فهرست رایانه‌ای},
journal = {پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6344},
pages = {179--198},
numpages = {19},
keywords = {بسط جستجو، جستجوی موضوعی، سرعنوان‌های موضوعی فارسی، همخوانی واژگانی، فهرست‌های رایانه‌ای، تحلیل محتوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل بسط عبارت‌های جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آن‌ها با سرعنوان‌های موضوعی فارسی در فهرست رایانه‌ای
%A نیک زمان, امیر
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
%@ 2251-6344
%D 2012

[Download]