اقتصاد مقداری, دوره (9), شماره (32), سال (2013-3) , صفحات (141-155)

عنوان : ( مقایسه ای بین روشهای ARDL و یوهنسون جوسلیوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایران )

نویسندگان: سیدمهدی مصطفوی ترقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه تخمین حجم پولدر دراز مدت از طریق روشهای ARDL و جوهن سون می باشد. به این منظور ابتدا مدل اقتصاد سنجی بررسی شده است و برای استخراج مدل از دو مطالعه ی رودر (1999) و بهمنی (1996) استفاده شده است. متغیر های به کاررفته در مدل شامل تولید، تورم و نرخ های بازدهی و ماشین سواری است. برای تخمین مدل ابتدا آزمون همجمعی انجام گرفته است. براساس معیار اثر تعدیل شده بین متغیر ها فقط یک رابطه بلند مدت وجوددارد. این نتیجه برای هردو روش یکسان و همانند بوده است. البته دو روش مزبور تکنیک های مختلفی را به کار می برند. زیرا متدولوژی ARDL با OLS و جوهن سون با حداکثر راست نمایی (ML) تخمین می زند. به همین دلیل مقایسه مقادیر عددی تک تک ضرایب متغیرها با احتیاط باید همراه باشد و اختلاف کمی در این مقادیر دیده می شود. توضیح آن که ضرایب متغیرها در روش جوهن سن نسبت به ARDL کمی واقعی تر و نزدیک تر به مبانی نظری است.

کلمات کلیدی

, ARDL , یوهنسون, جوسلیوس, تخمین, اقتصاد ایران, بردار خودبازگشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031429,
author = {مصطفوی ترقی, سیدمهدی},
title = {مقایسه ای بین روشهای ARDL و یوهنسون جوسلیوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایران},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2013},
volume = {9},
number = {32},
month = {March},
issn = {2008-5850},
pages = {141--155},
numpages = {14},
keywords = {ARDL ، یوهنسون، جوسلیوس، تخمین، اقتصاد ایران، بردار خودبازگشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ای بین روشهای ARDL و یوهنسون جوسلیوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایران
%A مصطفوی ترقی, سیدمهدی
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2013

[Download]