اقتصاد و تجارت نوین, دوره (6), شماره (21), سال (2012-4) , صفحات (167-185)

عنوان : ( تبیین تأثیر اطلاعات در شرکتهای بازرگانی زعفران استان خراسان و طرح وبگاه بر ابعاد اعتماد الکترونیکی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تأثیر اطلاعات و طرح وبگاه بر ابعاد سهگانه اعتماد الکترونیکی (توانایی، صداقت و قابلیت پیشبینی) است. بدین منظور تحقیق پیمایشی در یک نمونه 100 نفری متشکل از مدیران و کارکنان بخش بازاریابی و فروش خارجی شرکتهای بازرگانی زعفران در استان خراسان و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد آزمون قرار میگیرد. یافتههای حاصل از این پژوهش نشان میدهد اطلاعات وبگاه بر هر سه بعد اعتماد الکترونیکی یعنی توانایی، صداقت و قابلیت پیشبینی تأثیر دارد اما طرح وبگاه تنها بر دو بعد توانایی و قابلیت پیشبینی مؤثر است.

کلمات کلیدی

, اطلاعات وبگاه, طرح وبگاه, اعتماد الکترونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031449,
author = {رحیم نیا , فریبرز and فرزانه حسن زاده, ژاله},
title = {تبیین تأثیر اطلاعات در شرکتهای بازرگانی زعفران استان خراسان و طرح وبگاه بر ابعاد اعتماد الکترونیکی},
journal = {اقتصاد و تجارت نوین},
year = {2012},
volume = {6},
number = {21},
month = {April},
issn = {1735-6415},
pages = {167--185},
numpages = {18},
keywords = {اطلاعات وبگاه، طرح وبگاه، اعتماد الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین تأثیر اطلاعات در شرکتهای بازرگانی زعفران استان خراسان و طرح وبگاه بر ابعاد اعتماد الکترونیکی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A فرزانه حسن زاده, ژاله
%J اقتصاد و تجارت نوین
%@ 1735-6415
%D 2012

[Download]