شیعه شناسی, دوره (2), شماره (6), سال (2004-9) , صفحات (223-227)

عنوان : ( معرفی و نقد کتاب «شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده» نوشته گراهام فولر و رند رحیم فرانکه )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این کتاب به بررسی وضعیت شیعیان در جهان عرب می پردازد، امری که تا کنون کمتر موضوع بحث در یک کتاب محققانه بوده است. این کتاب هویت شیعی و تمایزات تاریخی و فرهنگی شیعیان با اهل سنت در کشورهای عرب را مورد کنکاش قرار داده و بیان می دارد که شیعیان علی رغم آن که اکثریت جمعیت در بعضی کشورهای عرب بوده و اقلیت قابل توجهی را در برخی دیگر از این کشورها تشکیل می دهند از تبعیض پنهان اما شدیدی رنجی می برند. کتاب یادشده علی رغم امتیازات قابل توجه، دارای ضعفهایی مانند عدم بررسی عمقی مسائل شیعیان در جهان عرب و نوعی نگاه مغرضانه نسبت به ایران است.

کلمات کلیدی

, شیعه, سنی, تبعیض, عرب, ایران, عراق, بحرین, آمریکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031452,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {معرفی و نقد کتاب «شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده» نوشته گراهام فولر و رند رحیم فرانکه},
journal = {شیعه شناسی},
year = {2004},
volume = {2},
number = {6},
month = {September},
issn = {1735-4722},
pages = {223--227},
numpages = {4},
keywords = {شیعه، سنی، تبعیض، عرب، ایران، عراق، بحرین، آمریکا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی و نقد کتاب «شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده» نوشته گراهام فولر و رند رحیم فرانکه
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J شیعه شناسی
%@ 1735-4722
%D 2004

[Download]