کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (16), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (9-34)

عنوان : ( تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریه بار شناختی )

نویسندگان: عبدالرسول خسروی , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ , محمدحسین دیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف نظام های اطلاعاتی، بازیابی اطلاعات مرتبط با نیاز کاربر است. در این راستا، موتورهای کاوش قابلیّت جدیدی به نام \"کلیدواژه ها و عبارتهای پیشنهادی\" پیاده نموده اند. این که این کلیدواژه ها و عبارتهای پیشنهادی تا چه میزان با نیاز کاربران همخوان است، مسأله ای اساسی است. بر این اساس این پژوهش شکل گرفت تا کارآمدی کلیدواژه ها و عبارتهای پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه کاربران را بررسی کند. این پژوهش کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه به هنگام جستجوی کاربران در گوگل به دست آمد. بر این اساس، نمونه ای 60 نفری از دو گروه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنّی- مهندسی در نظر گرفته شد و نشست‏هایی جداگانه با هر یک از آنها ترتیب داده شد. یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان ربط نتایج بازیافتی حاصل از عبارت جستجوی اولیه و نتایج بازیافتی حاصل از بسط جستجوی مبتنی بر کلیدواژه ها/ عبارتهای پیشنهادی وجود دارد. یعنی کلیدواژه-ها/ عبارتهای پیشنهادی گوگل در بهبود ربط بازیافت ها مؤثر بوده است. همچنین تفاوت معناداری از نظر نتایج بازیافتی حاصل استفاده از عبارت جستجوی اولیه و نتایج بازیافتی حاصل بسط جستجو بین دو حوزه مورد بررسی مشاهده نشد. در ادامه به منظور بهبود نتایج بازیافتی، توصیه های کاربردی و پژوهشی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, بسط جستجو, موتورهای کاوش, گوگل, کلیدواژه ها و عبارتهای پیشنهادی, ربط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031454,
author = {عبدالرسول خسروی and فتاحی, سیدرحمت اله and پریرخ, مهری and دیانی, محمدحسین},
title = {تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریه بار شناختی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {16},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-9637},
pages = {9--34},
numpages = {25},
keywords = {بسط جستجو، موتورهای کاوش، گوگل، کلیدواژه ها و عبارتهای پیشنهادی، ربط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریه بار شناختی
%A عبدالرسول خسروی
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A پریرخ, مهری
%A دیانی, محمدحسین
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2012

[Download]