تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی, دوره (2), شماره (8), سال (2012-12) , صفحات (53-59)

عنوان : ( بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum) )

نویسندگان: اکبر عظیمی , فرج اله شهریاری احمدی , امیر فتوت , خداورد حاجی زاده , رضا کاظمی قلعه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: اثر سمی کادمیوم بر پارامترهای رشدی و تقسیم سلولی در مناطق مریستمی گیاهان مختلف به اثبات رسیده است. اما با وجود این شواهد، مکانیزم های مولکولی دقیق این فرآیند به خوبی شناخته نشده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر کادمیوم بر بیان ژنهای cyclin B1 و CDK-A در نوک ریشه گیاهچه های گندم، برای شناخت مکانیزم های مولکولی تاثیر کاهشی کادمیوم بر رشد است. مواد و روش ها: نوک ریشه گیاهچه های گندم رشد کرده در محیط های کشت حاوی غلظت های 0، 5، 10، 15، 20، 30، 60، 90 و 120 میلی گرم بر لیتر کلرید کادمیوم برای استخراج RNA و انجام RT-PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی این ژن ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که بیان ژن cyclin B1 در غلظت های 5، 10 و 15 میلی گرم بر لیتر کلراید کادمیوم تغییری نداشته است، اما در غلظت های بالاتر از 15 میلی گرم بر لیتر اثر کاهشی آن بر روی بیان ژن کاملا مشهود است. همچنین بیان ژن CDK-A در غلظت های 60، 90 و 120 میلی گرم بر لیتر کادمیوم تحت تاثیر کاهشی کادمیوم قرار گرفت. نتیجه گیری: کاهش رشد ریشه و کلوپتیل گیاهچه های گندم تیمار شده با غلظت های مختلف کادمیوم، به بیان دو ژن cyclin B1 و CDK - A و به عوامل ناشناخته دیگری غیر از بیان این دو ژن بستگی دارد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: بیان ژن, کادمیوم, cyclin B1, CDK, A, RT, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031478,
author = {عظیمی, اکبر and شهریاری احمدی, فرج اله and فتوت, امیر and خداورد حاجی زاده and رضا کاظمی قلعه},
title = {بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum)},
journal = {تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {8},
month = {December},
issn = {2228-5458},
pages = {53--59},
numpages = {6},
keywords = {کلیدواژگان: بیان ژن، کادمیوم، cyclin B1، CDK، A، RT، PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum)
%A عظیمی, اکبر
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A فتوت, امیر
%A خداورد حاجی زاده
%A رضا کاظمی قلعه
%J تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی
%@ 2228-5458
%D 2012

[Download]