شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( تنوع زیستی پروکاریوتی دریاچه نمک آران و بیدگل )

نویسندگان: علی مخدومی , محمد علی آموزگار , آنتونیو ونتوزا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع زیستی پروکاریوت های دریاچه نمک آران و بیدگل با دو روش وابسته به کشت و روش مولکولی غیر وابسته به کشت بررسی گردید. در روش وابسته به کشت نمونه های جمع آوری شده از دریاچه در محیط کشت مغذی با 23% نمک تلقیح و در دمای °C40 به مدت حداقل دو ماه نگهداری شد.120 سویه از میان 860 جدایه بدست آمده بر اساس تفاوت های موفولوژیکی انتخاب و با تکثیر و تعیین توالی ژن 16S rRNA با استفاده از پرایمرهای مناسب شناسایی گردید.در روش غیر وابسته به کشت DNA محیطی استخراج و با دو دسته پرایمر مخصوص آرکی و باکتری ژن 16S rRNA تکثیر شد. قطعات ژنی مورد نظر پس از استخراج از ژل با استفاده از وکتور pGEMT در سویه E.coli DH5α کلون گردید.100 کلون به صورت تصادفی از کتابخانه ژنی آرکی و باکتری انتخاب و تعیین توالی شد. بررسی ارتباط فیلوژنتیکی توالی های بدست آمده در دو روش با جستجو در پایگاه دادهGenbank و با استفاده از نرم افزارCLUSTAL-X وMEGA (version4) انجام گردید. بر اساس نتایج بدست آمده آرکی های دریاچه همگی اعضای خانواده Halobacteriaceae از جنس های Halorubrum، Halosarcina، Natrinema، Haloarcula، Halogeometricum، Halovivax، Halobiforma، Halalkalicoccus و Natronomonas بوده است.توالی های باکتری شناسایی شده متعلق به جنس هایRhodovibrio،Salinibacter،Salicola، Alkalibacillus، Virgibacillusو Pontibacillusبه ترتیب اعضای Alphaproteobacteria، Bacteroides ،Gamaproteobacteria وFirmicutes بوده است. تعدادی از سویه های بدست آمده به هیچ کدام از تاکسون های شناخته شده کنونی تعلق نداشته و مطالعات برای شناسایی کامل آنها در حال انجام است.

کلمات کلیدی

پروکاریوت ها؛ تنوع زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031482,
author = {مخدومی, علی and محمد علی آموزگار and آنتونیو ونتوزا},
title = {تنوع زیستی پروکاریوتی دریاچه نمک آران و بیدگل},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پروکاریوت ها؛ تنوع زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع زیستی پروکاریوتی دریاچه نمک آران و بیدگل
%A مخدومی, علی
%A محمد علی آموزگار
%A آنتونیو ونتوزا
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]