روستا و توسعه, دوره (15), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (65-84)

عنوان : ( کارآیی شالی کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها )

نویسندگان: مهدی اسفندیاری , مرتضی یعقوبی , وحید شهابی نژاد , علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی کارآیی شالی کاران منطقه کامفیروز جنوبی استان فارس در سال زراعی 90-1389 است. داده ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای جمع آوری شد. کارآیی شالی کاران با استفاده از روش پایه تحلیل پوششی داده ها به دست آمد و نتایج با مدل تحلیل پوششی فراکارآیی مقایسه شد. به طور کلی، نتایج نشان داد که میانگین سطوح کارآیی فنی شالی کاران در مدل با فرض بازده ثابت به مقیاس معادل 93/83 درصد است، که در دامنه ای بین 43/0 تا 0/1 قرار دارد. میانگین سطوح کارآیی فنی در مدل بازده متغیر به مقیاس نیز معادل 25/86 درصد بود و 16/29 درصد از واحدها به طور کامل کارآ شناخته شدند. با توجه به میانگین کارآیی مقیاس بالا در مزارع و مقایسه آن با میزان کارآیی فنی مدیریتی، مشخص شد که مهم ترین علت ناکارآیی فنی مزارع تفاوت در نحوه مدیریت استفاده از نهاده هاست؛ و با مدیریت درست نهاده های مورد استفاده در فرایند تولید برنج، می توان از میزان ناکارآیی کاست.

کلمات کلیدی

, برنج, تحلیل پوششی داده ها, فراکارآیی, فارس (استان), مرودشت (شهرستان), کامفیروز جنوبی (منطقه)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031489,
author = {مهدی اسفندیاری and مرتضی یعقوبی and وحید شهابی نژاد and کرباسی, علی رضا},
title = {کارآیی شالی کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2012},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {1563-3322},
pages = {65--84},
numpages = {19},
keywords = {برنج، تحلیل پوششی داده ها، فراکارآیی، فارس (استان)، مرودشت (شهرستان)، کامفیروز جنوبی (منطقه)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارآیی شالی کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها
%A مهدی اسفندیاری
%A مرتضی یعقوبی
%A وحید شهابی نژاد
%A کرباسی, علی رضا
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2012

[Download]