مطالعات طب ورزشی, دوره (4), شماره (11), سال (2012-9) , صفحات (95-108)

عنوان : ( تعیین فراوانی و سبب‌شناسی آسیب‌های ورزشی پسران ژیمناست نخبه در سطح لیگ برتر و دسته یک باشگاه‌های ایران )

نویسندگان: حسین نیک رو , سیدرضا عطارزاده حسینی , هادی قاسمپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین فراوانی و سبب‌شناسی آسیب‌های ورزشی ژیمناست‌های مرد نخبه در سطح لیگ برتر و دسته یک باشگاه‌های ایران بود. این پژوهش از نوع تحقیقات زمینه‌یابی، با بهره‌گیری از شیوه مطالعه‌ی گذشته‌نگر می‌باشد. نمونه‌ی آماری پژوهش شامل 42 ژیمناست با ویژگی سن: 09/9 ± 45/19 سال، قد: 58/5 ± 05/170 سانتی‌متر، وزن: 61/5 ± 5/63 کیلوگرم، BMI : 82/1 ± 97/21 کیلوگرم مترمربع و نیز سابقه‌ی ورزشی 15/3 ± 9/12 سال بودند. اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه‌ی محقق ساخته با ضریب پایایی 85/0 جمع آوری شد. پرسشنامه‌ی ثبت آسیب‌های ورزشی شامل سه بخش: جمعیت‌شناسی با شش سؤال، سبب‌شناسی با 15 سؤال و جدول تعیین فراوانی آسیب‌ها در شش وسیله بود. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS ویرایش 15 به کمک روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در حرکات زمینی و پرش خرک اندام تحتانی به ترتیب با 5/43 و 3/79 درصد و نیز در خرک حلقه، دارحلقه، پارالل و بارفیکس اندام فوقانی به ترتیب با 1/61، 9/61، 8/65، 1/67 درصد و هم‌چنین در مجموع شش وسیله اندام فوقانی با 1/54 درصد بیشترین درصد فراوانی محل آسیب‌ها را به خود اختصاص دادند. ژیمناست‌ها اظهار کردند که مهم‌ترین سبب، آسیب‌هایشان استفاده نکردن از وسایل کمک آموزشی و خستگی بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن این ریسک فاکتورها می‌توان احتمال وقوع آسیب‌ها را کاهش داد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: آسیب‌های ورزشی, ژیمناست نخبه, شیوع, سبب‌شناسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031491,
author = {نیک رو, حسین and عطارزاده حسینی, سیدرضا and هادی قاسمپور},
title = {تعیین فراوانی و سبب‌شناسی آسیب‌های ورزشی پسران ژیمناست نخبه در سطح لیگ برتر و دسته یک باشگاه‌های ایران},
journal = {مطالعات طب ورزشی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {11},
month = {September},
issn = {2322-1658},
pages = {95--108},
numpages = {13},
keywords = {واژه‌های کلیدی: آسیب‌های ورزشی، ژیمناست نخبه، شیوع، سبب‌شناسی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین فراوانی و سبب‌شناسی آسیب‌های ورزشی پسران ژیمناست نخبه در سطح لیگ برتر و دسته یک باشگاه‌های ایران
%A نیک رو, حسین
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A هادی قاسمپور
%J مطالعات طب ورزشی
%@ 2322-1658
%D 2012

[Download]