پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (3.9), شماره (4), سال (2012-9) , صفحات (21-34)

عنوان : ( شناسایی و سنجش بسترهای بایسته برای الگوی مدیریت استراتژیک شهری (مطالعه موردی شهر مشهد) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , مجتبی صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار، نخست با بکارگیری روش انبارش _ پیرایش، بسترهای بایسته را بر ای برپا یی الگو ی مد یریت استراتژیک شهری، شناسایی کرده و سپس با بهره گیری از پرسشنامه، وضعیت هر یک از این بستر ها را در شهر مشهد مورد سنجش قرار داده است.. برای این کار، 384 پرسشنامه بین شهروندان و 21 پرسشنامه بین کار شناسان شهری توزیع گردید. بسترهای بایسته بر ای برپا یی الگو ی مد یریت استراتژ یک شهر ی عبارتند از : شاخص اطلاعات، تفکر استراتژیک، تعهد، خودنوسازی، ثبات نسبی، شفا فیت، شهروند مدار ی، مشارکت، یکپارچگ ی، خودارزیابی و بسیج منابع. یافته نشان می دهد در کلانشهر مشهد میانگینِ میانگین های 11 شاخص مذکور برابر 2.2 است که کمتر از 2,5 (حد متوسط در طیف لیکرت) قرار دارد. از 11 شاخص بیان شده، یک شاخص فرا تر از حد متوسط (شاخص تعهد)، دو شاخص برابر حد متوسط (شاخص بس یج منابع و شا خص خودارزی ابی) و هشت شاخص دیگر، فرو تر از حد متوسط هستند. بنابراین، در شهر مشهد، بسترها ی بایسته ای که الگو ی مد یریت استراتژیک باید بر پایه آن ها استوار گردد، از استحکام لازم برخوردار نیستند، در نتیجه نخست با ی د در راستا ی فراهم آوردن این بستر ها کوشید و سپس اقدام به برپایی مدیریت استراتژیک کرد.

کلمات کلیدی

, شناسایی و سنجش, بسترهای بایسته, مدیریت استراتژیک, مدیریت استراتژیک شهری, مادرشهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031499,
author = {رهنماء, محمدرحیم and صادقی, مجتبی},
title = {شناسایی و سنجش بسترهای بایسته برای الگوی مدیریت استراتژیک شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2012},
volume = {3.9},
number = {4},
month = {September},
issn = {2228-5229},
pages = {21--34},
numpages = {13},
keywords = {شناسایی و سنجش، بسترهای بایسته، مدیریت استراتژیک، مدیریت استراتژیک شهری، مادرشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و سنجش بسترهای بایسته برای الگوی مدیریت استراتژیک شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)
%A رهنماء, محمدرحیم
%A صادقی, مجتبی
%J پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
%@ 2228-5229
%D 2012

[Download]