برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (16.1), شماره (16), سال (2012-6) , صفحات (63-88)

عنوان : ( تحلیل نابرابریهای فضایی در استان خراسان رضویی )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , حسین آقاجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف ایمن مقاله تبیین نابرابریهای فضایی از نظر توسعه در استان خراسان رضوی است. ابتدامدی مفهومی تحقیق با استفاده از 36 شاخص اجتامعی واقتصادی و زیربنایی در سطح 19 شهرستان ساخته شد. سپس شاخصها به دلیل آثار متضاد همسو و مقیاسهای متفاوت به منظور کاهش تفاوتها استاندارد شدند. نتایج کاربرد مدل تحلیل عاملی به شکل گیری 5 عامل منجر شد که دو عامل بیش از 56 درصد کل واریانس را تبیین می کند. باقی مانده عاملها به دلیل تبیین کمتراز 10 درصد کل واریانس ازط مطالعه حذف شدند. با توجه به رابطه بین متغیرها (در سطح بالاتر از 0.5 و عاملها) این دو عامل اقتثادی اجتماعی و توسعه اقتصادی نامگذاری شدند. نتایج شاخصها برای شهرستانها محاسبه و در محور مختصات ترسیم شدند که با ترکیب دو عامل نام برده یک منطقه بندی جدید بدست آمد. و شهرستاناه به 5 گره طبقه بندی شدند که مشهد در گروه 1 و کلات در گروه 5 طبقه بندی شدند.

کلمات کلیدی

, استان خراسان رضوی , نابریهای فضایی , تحلیل عاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031502,
author = {رهنماء, محمدرحیم and حسین آقاجانی},
title = {تحلیل نابرابریهای فضایی در استان خراسان رضویی},
journal = {برنامه ریزی و آمایش فضا},
year = {2012},
volume = {16.1},
number = {16},
month = {June},
issn = {1605-9689},
pages = {63--88},
numpages = {25},
keywords = {استان خراسان رضوی ، نابریهای فضایی ، تحلیل عاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نابرابریهای فضایی در استان خراسان رضویی
%A رهنماء, محمدرحیم
%A حسین آقاجانی
%J برنامه ریزی و آمایش فضا
%@ 1605-9689
%D 2012

[Download]