علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering, دوره (10), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (40-45)

عنوان : ( ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمی )

نویسندگان: بهشید بهکمال , محسن کاهانی , سهیلا دهقان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به رشد روزافزون کاربردهای مختلف نرم افزارهای مبتنی بر وب، موضوع کیفیت این سیستم ها از اهمیت بالایی برخوردار است وبه دلیل تنوع و ناهمگونی در محیط اجرای آنها،روش های رایج برای آزمون نرم افزارهای متداول برای تست و ارزیابی سیستم های تحت وب کارآمد نمی باشند.هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوبی برای آزمون است که با ویژگی های محیطی و اجرایی این سیستم ها سازش و تطابق داشته باشد. از این رو ابتدا با مطالعه سیستم های مبتنی بر وب و بررسی نیازمندیهای آزمون این سیستم ها چارچوبی برای آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آنارائه میشودسپس براساس معیارهای ارزیابی کیفیت نرم افزار، سه معیار کمی به منظور ارزیابی خروجی های چارچوب پیشنهاد خواهد شد. در پایان چارچوب پیشنهادی برای آزمون خودکار سه نمونه سیستم مبتنی بر وب با محیط های اجرای متفاوت بطور تجربی بکار گرفته شده و نتایج آزمون با استفاده از معیارهای کمی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, آزمون نرم افزار, معیارهای کمی, سیستم های مبتنی بروب, خودکارسازی آزمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031504,
author = {بهکمال, بهشید and کاهانی, محسن and دهقان زاده, سهیلا},
title = {ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمی},
journal = {علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering},
year = {2012},
volume = {10},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-9031},
pages = {40--45},
numpages = {5},
keywords = {آزمون نرم افزار، معیارهای کمی، سیستم های مبتنی بروب، خودکارسازی آزمون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمی
%A بهکمال, بهشید
%A کاهانی, محسن
%A دهقان زاده, سهیلا
%J علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering
%@ 1735-9031
%D 2012

[Download]