پترولوژی, دوره (3), شماره (11), سال (2013-3) , صفحات (77-96)

عنوان : ( زمین شیمی، سن سنجی U-Pb زیرکن و ایزوتوپ های Rb-Sr & Sm-Nd سنگهای مونزونیتی نجم آباد، جنوب گناباد )

نویسندگان: محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , Charles R. Stern , Lang farmer ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نجم آباد در جنوب شهر گناباد و در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. این منطقه در شمال بلوک لوت واقع شده است. دو مجموعه گرانیتوئیدی سری ایلمنیت به سن ژوراسیک و سری مگنتیت به سن ترشیاری در منطقه شناسایی شدند. هدف از این مطالعه تعیین سن دقیق و بررسی پتروژنز توده های سری مگنتیت است. براساس سن سنجی به روش U-Pb در کانی زیرکن، سن توده های مونزونیتی منطقه نجم آباد معادل 9/39 میلیون سال (ائوسن میانی) است. این توده ها عمدتاً ماهیت متاآلومینوس تا کمی پرآلومینوس دارند. آنها متعلق به گرانیتوئیدهای سری مگنتیت (نوع I) هستند. غنی شدگی عناصر LREE نسبت به HREE و غنی-شدگی عناصر LILE (K, Rb, Ba, Sr) نسبت به HFSE (Ti, Nb, Ta) شواهد مهمی است که ماگمای مونزونیتی در کمربند ماگمایی زون فرورانش تشکیل شده است. میانگین مقدار SiO2 (52/66 درصد)، Al2O3 (26/15 درصد)، MgO (13/1 درصد)، Na2O (7/4 درصد)، K2O/Na2O (31/0)، غنی شدگی شدید عناصر LREE، ناهنجاری مثبت Eu، مقدار بالای Sr (میانگین 492 گرم در تن)، بالا بودن نسبت (La/Yb)N (بیش از 58/13)، و مقدار Y (کمتر از 9/7 گرم در تن) و Yb (کمتر از 7/0 گرم در تن) کم نشان می دهد که ماگمای این توده ها ماهیت ماگماهای آداکیتی بویژه نوع پر سیلیس را دارند. براساس نسبت ایزوتوپ اولیه 143Nd/144Nd (512851/0) و 87Sr/86Sr (70512/0)، ماگمای توده مونزونیتی از پوسته اقیانوسی صفحه فرورانش کرده مشتق شده است. الگوی عناصر REE، نبود ناهنجاری منفی Eu و مقدار بالای Sr، نشاندهنده تشکیل ماگما در عمق پایداری گارنت است. ماگمای توده های مونزونیتی از ذوب بخشی آمفیبولیتی که بین 10 تا 25 درصد گارنت داشته است، تشکیل شده است. براساس ژئوشیمی عناصر جزئی – نادر خاکی و مقادیر ایزوتوپ های(Rb-Sr & Sm-Nd) توده های نیمه عمیق ترشیاری بلوک لوت در زون فرورانش تشکیل شده اند. سن گرانیتوئیدها بین ائوسن میانی تا الیگوسن تحتانی است. سن گرانیتوئیدها از شمال بلوک لوت به جنوب کاهش می یابد. گرانیتوئیدهای کیبرکوه که با سن 3/43 میلیون سال در شمال و چاه شلجمی با سن 3/33 میلیون سال در جنوب رخنمون دارند. مقدار نسبت 87Sr/86Sr اولیه نیز از شمال به جنوب همراه با کاهش سن توده های نفوذی از کیبرکوه به طرف چاه شلجمی، از 7077/0 به 7047/0 کاسته می شود. ماگمای مونزونیتی نجم آباد برخلاف دیگر توده های نفوذی بلوک لوت غنی از سدیم بوده و با توجه به مقدار Nb< 8 ppmو مقادیر ایزوتوپی، کمترین آلودگی با پوسته قاره ای را داشته است.

کلمات کلیدی

, نجم آباد, بلوک لوت, مونزونیت, سن سنجی زیرکن, ماگمای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031506,
author = {مرادی نقندر, محراب and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and Charles R. Stern and Lang Farmer},
title = {زمین شیمی، سن سنجی U-Pb زیرکن و ایزوتوپ های Rb-Sr & Sm-Nd سنگهای مونزونیتی نجم آباد، جنوب گناباد},
journal = {پترولوژی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {11},
month = {March},
issn = {2228-5210},
pages = {77--96},
numpages = {19},
keywords = {نجم آباد، بلوک لوت، مونزونیت، سن سنجی زیرکن، ماگمای آداکیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمین شیمی، سن سنجی U-Pb زیرکن و ایزوتوپ های Rb-Sr & Sm-Nd سنگهای مونزونیتی نجم آباد، جنوب گناباد
%A مرادی نقندر, محراب
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A Charles R. Stern
%A Lang Farmer
%J پترولوژی
%@ 2228-5210
%D 2013

[Download]