بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (282-293)

عنوان : ( بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری )

نویسندگان: سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهی یکساله، شور زیست، مقاوم به شرایط خشکی بوده که قابلیت آبیاری با منبع آب شور را دارد و (Kochia scoparia L. Schard) کوشیا از جنبه تولید علوفه، منبع ارزشمندی در اکوسیستمهای تحت تنش خشکی و شوری میباشد. به منظور ارزیابی رفتار جوانهزنی بذر کوشیا مطالعهای تحت دماها و سطوح مختلف تنش شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه 35 و 40 دسیزیمنس بر متر) ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ، فردوسی مشهد در سال 1388 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل نه سطح شوری شامل (صفر، 5 40 درجه سانتیگراد) بودند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ،35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ، با استفاده از کلرید سدیم و هشت سطح دمایی شامل ( 5 داشت (p≤0/ سطوح مختلف تنش شوری و دما بر درصد، میانگین زمان جوانهزنی و شاخص جوانهزنی، وزن خشک و طول گیاهچه تأثیر معنیداری ( 05 و اثر متقابل خشکی و دما نیز بر صفات مذکور معنیدار شد. بالاترین درصد جوانهزنی در دمای 25 درجه سانتیگراد و در تیمار شاهد رخ داد که اختلاف 1/ 1 و 11 /21 ،1/ معنیداری را با پنج و 10 دسیزیمنس بر متر نشان نداد. کمترین مقادیر میانگین زمان جوانهزنی در دمای 25 درجه سانتی گراد ( 20 روز، بدون اختلاف معنیدار به ترتیب در سه تیمار اول) و بیشترین زمان میانگین جوانهزنی در دمای 10 درجه سانتیگراد و در سطح شوری 35 دسی - 20 ) در دمای 25 درجه سانتیگراد و در تیمار شاهد نشان نداد، هر چند با دو سطح بعد / زیمنس بر متر مشاهده شد. بالاترین شاخص جوانهزنی نیز ( 37 خود اختلاف معنیدار مشاهده نشد. همچنین افزایش سطح تنش شوری منجر به کاهش میانگین وزن خشک و طول گیاهچه شد. به طور کلی، بر اساس یافتههای فوق به نظر میرسد که بذور کوشیا قادر به جوانهزنی در سطوح مختلف شوری است و قدرت بازیافت از تنش بالایی دارد.

کلمات کلیدی

, بازیافت, درصد جوانه زنی, شاخص جوانه زنی, میانگین زمان جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031524,
author = {صبوری راد, سمیرا and کافی, محمد and نظامی, احمد and بنایان اول, محمد},
title = {بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-7713},
pages = {282--293},
numpages = {11},
keywords = {بازیافت، درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری
%A صبوری راد, سمیرا
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A بنایان اول, محمد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2013

[Download]