متین, دوره (1), شماره (4), سال (1999-12) , صفحات (211-238)

عنوان : ( مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای‌ تفسیر قانون‌ اساسی‌ و قانون‌ عادی‌ در قانون‌ اساسی‌ مشروط‌یت‌، تنها یک‌ مرجع‌ تعیین‌ شده‌ بود; اما در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، شیوه‌ حقوقی‌ مناسبتری‌ اتخاذ شده‌ است‌. بدین‌ معنا که‌ تفسیر قانون‌ عادی‌ و قانون‌ اساسی‌ به‌ دو نهاد جداگانه‌ تفویض‌ شده‌ است‌.

کلمات کلیدی

, قانون اساسی مشروطیت, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, تفسیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031530,
author = {خلیلی, محسن},
title = {مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی},
journal = {متین},
year = {1999},
volume = {1},
number = {4},
month = {December},
issn = {2423-6462},
pages = {211--238},
numpages = {27},
keywords = {قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی
%A خلیلی, محسن
%J متین
%@ 2423-6462
%D 1999

[Download]