نامه پژوهش, دوره (5), شماره (19), سال (2001-3) , صفحات (13-48)

عنوان : ( استغراب استذلال استتباع )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درون کاوی هفده سفرنامه ایرانیان فرنگ رفته عصر قاجار

کلمات کلیدی

, غرب شناسی, قاجاریه, سفرنامه نویسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031533,
author = {خلیلی, محسن},
title = {استغراب استذلال استتباع},
journal = {نامه پژوهش},
year = {2001},
volume = {5},
number = {19},
month = {March},
issn = {****-0104},
pages = {13--48},
numpages = {35},
keywords = {غرب شناسی، قاجاریه، سفرنامه نویسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استغراب استذلال استتباع
%A خلیلی, محسن
%J نامه پژوهش
%@ ****-0104
%D 2001

[Download]