نامه پژوهش, دوره (5), شماره (19), سال (2001-3) , صفحات (187-221)

عنوان : ( چشم به دست غرب نسخه برای شرق: غرب از نگاه احسان نراقی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غرب شناسی نراقی

کلمات کلیدی

, غرب شناسی, احسان نراقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031534,
author = {خلیلی, محسن},
title = {چشم به دست غرب نسخه برای شرق: غرب از نگاه احسان نراقی},
journal = {نامه پژوهش},
year = {2001},
volume = {5},
number = {19},
month = {March},
issn = {****-0104},
pages = {187--221},
numpages = {34},
keywords = {غرب شناسی، احسان نراقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چشم به دست غرب نسخه برای شرق: غرب از نگاه احسان نراقی
%A خلیلی, محسن
%J نامه پژوهش
%@ ****-0104
%D 2001

[Download]