حقوق اساسی, دوره (3), شماره (5), سال (2006-3) , صفحات (101-116)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای مساله قومیت در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه قومیت در دو قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی

کلمات کلیدی

, قومیت, قانون اساسی مشروطیت, قانون اساسی جمهوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031539,
author = {خلیلی, محسن},
title = {بررسی مقایسه ای مساله قومیت در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی},
journal = {حقوق اساسی},
year = {2006},
volume = {3},
number = {5},
month = {March},
issn = {****-0125},
pages = {101--116},
numpages = {15},
keywords = {قومیت، قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی جمهوری اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای مساله قومیت در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی
%A خلیلی, محسن
%J حقوق اساسی
%@ ****-0125
%D 2006

[Download]