جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام, دوره (1), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (85-124)

عنوان : ( نگاهی به مدل دولت/ ملت سازی در مالزی )

نویسندگان: محسن خلیلی , رضا دانشمندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هویت‌یابی وستفالیایی در روابط بین الملل، بستر تاریخی شکل‌گیری فرآیند دولت/ ملت‌سازی بوده است. تقسیم بندی سیاسی جهان بر اساس «دولت/ ملت»، نشان‌دهنده پیدایش و کمال فرآیند عرفی‌سازی عرصه سیاست است. بنابراین، پرسش اساسی این است که تاکنون، چنین مفروضه‌ای، چه سرنوشتی در جهان اسلام یافته است؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان این باور را برگزید که کمال روند دولت/ ملت سازی در جهان اسلام، سرانجام به شتاب در فرآیند عرفی‌سازی خواهد انجامید؟ به نظر می‌رسد بیش از هر چیز می‌بایست میزان اسلامیت (نقش اسلام و دین و مذهب) را در روند دولت/ ملت سازی نزد دولت‌های مسلمان روشن کرد و معلوم ساخت که دین/ مذهب تا چه حد، جایگاهی در پردازش هویت ملی یک ملت داشته است و دولت ملی در یک کشور مسلمان، به چه میزان در دو عرصه داخلی و خارجی، دغدغه‌های مذهبی دارد. درباره دولت/ ملت سازی در جهان اسلام، می توان هم نگاه تئوریک داشت و هم پژوهشی موردی. نگارندگان با گزینش مدل مالزی تلاش خواهند کرد نشان دهند که مصالح هویت‌سازانه در روند دولت / ملت‌سازی در کشور مالزی چگونه بوده است؟ آیا می توان در پیدایش هویت ملی و دولت ملی در کشور مالزی (و با تکیه بر عناصری چون زبان، تاریخ، خاطره قومی، سرزمین، دین، فرهنگ مشترک) بر جنبه‌های اسلامی زایش و پیدایش دولت / هویت ملی در مالزی انگشت اشارت گذاشت و یا می‌بایست دولت/ ملت مالزی را در پیوستار نظریه متجددانه، گیتیانه، وستفالیایی، و مدرن دولت / ملت‌سازی قلمداد نمود؟

کلمات کلیدی

, جهان اسلام, مالزی, دولت ملّی در مالزی, هویت ملّی در مالزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031542,
author = {خلیلی, محسن and رضا دانشمندی},
title = {نگاهی به مدل دولت/ ملت سازی در مالزی},
journal = {جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2252-0732},
pages = {85--124},
numpages = {39},
keywords = {جهان اسلام، مالزی، دولت ملّی در مالزی، هویت ملّی در مالزی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی به مدل دولت/ ملت سازی در مالزی
%A خلیلی, محسن
%A رضا دانشمندی
%J جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
%@ 2252-0732
%D 2012

[Download]