اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستی) , 2012-10-31

عنوان : ( بررسی اثر بر همکنش شوری آب آبیاری، قارچ مایکوریزا و کود فسفر بر میزان پرولین، جذب برخی عناصر معدنی و عملکرد گیاه لوبیاPhaseseolus vulgaris L.) )

نویسندگان: بهاره پارسامطلق , پرویز رضوانی مقدم , اسما مشایخی ساردویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی تاثیر قارچهای میکوریز و سطوح مختلف کود فسفر در شرایط آبیاری با آب شور آزمایش گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح شوری آب آبیاری 500 (شاهد)، 2000،4000 ، و 6000 دسی زیمنس بر سانتی متر)، سه سطح کود سوپر فسفات تریپل (صفر، 100 و 0 میلی گرم در کیلوگرم خاک) و قارچ مایکوریزا در سه سطح (بدون قارچ؛ intraradices Glomus و Glomus mosseae) بود. نتایج نشان داد که همراه با افزایش شوری آب آبیاری غلظت عناصر فسفر، پتاسیم و عملکرد دانه بصورت معنیداری کاهش یافت. اما در مقابل شوری باعث افزایش معنیداری در غلظت سدیم و پرولین برگ گیاه شد. قارچ های میکوریز موجب بهبود صفات مورد بررسی شدند. اثر متقابل کود فسفر در شوری بر غلظت عناصر سدیم و فسفر نیز معنی دار بود. با توجه به شرایط اجرای آزمایش و گونههای مورد استفاده در آن، بهنظر میرسد قارچ intraradices Glomus عملکرد بهتری در رشد و بهبود تغذیهای گیاه لوبیا در شرایط تنش شوری داشته باشد. همچنین در شدت های پایین تنش شوری، مصرف کود فسفر به همراه قارچ های میکوریز به منظور مقاومت در برابر تنش و کاهش اثرات شوریبرای دستیابی به عملکردی مناسب، مفید میباشد.

کلمات کلیدی

, شوری, فسفر, مایکوریزا , لوبیا, پرولین, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031543,
author = {پارسامطلق, بهاره and رضوانی مقدم, پرویز and اسما مشایخی ساردویی},
title = {بررسی اثر بر همکنش شوری آب آبیاری، قارچ مایکوریزا و کود فسفر بر میزان پرولین، جذب برخی عناصر معدنی و عملکرد گیاه لوبیاPhaseseolus vulgaris L.)},
booktitle = {اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستی)},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شوری، فسفر، مایکوریزا ، لوبیا، پرولین، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بر همکنش شوری آب آبیاری، قارچ مایکوریزا و کود فسفر بر میزان پرولین، جذب برخی عناصر معدنی و عملکرد گیاه لوبیاPhaseseolus vulgaris L.)
%A پارسامطلق, بهاره
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسما مشایخی ساردویی
%J اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستی)
%D 2012

[Download]