دستاوردهای روانشناختی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (191-206)

عنوان : ( اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان )

نویسندگان: تکتم کاظمینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان

کلمات کلیدی

, اثر بخشی گروه درمانی شناختی, رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031547,
author = {کاظمینی, تکتم},
title = {اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان},
journal = {دستاوردهای روانشناختی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-6144},
pages = {191--206},
numpages = {15},
keywords = {اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عزت نفس و خوداثرمندی دانشجویان
%A کاظمینی, تکتم
%J دستاوردهای روانشناختی
%@ 2228-6144
%D 2011

[Download]