دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (20), شماره (5), سال (2013-1) , صفحات (605-614)

عنوان : ( تاثیر4 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین برشاخص های لیپوپروتئینی و قندخون زنان دیابتی نوع دو )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , اکرم علی زاده , احمد ابراهیمی عطری , مصطفی داستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: دارچین به عنوان یک گیاه دارویی توانایی کاهش قند و و لیپوپروتئین های خون را در بیماران دیابتی دارد، با توجه به اثرات مثبت فعالیتهای ورزشی بر بیماران دیابتی ، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر 4هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین برشاخص های لیپوپروتئینی و قند خون زنان دیابتی نوع دو انجام گرفت. روش ها: 30 زن دیابتی به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه 1تمرین هوازی،2تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین و 3کنترل تقسیم شدند.تمرین هوازی به مدت 4 هفته و با 60 درصد ضربان قلب بیشینه انجام شد.در ابتدا وانتهای مطالعه نمونه های خونی جمع آوری شد. نتایج: قندخون و درصد چربی و HDL و نسبت HDL/ LDL در گروههای اول و دوم به ترتیب کاهش و افزایش معناداری داشت P<0.05)). همچنین، کاهش معنادار تری گلیسرید در گروه اول نشان داده شد. در گروه کنترل تنها تغییر معنادار مشاهده شده افزایش معنادار در سطوح LDL بود. در مقایسه نتایج بین گروهی،به ترتیب کاهش و افزایش معناداری در میزان تری گلسیرید و نسبت /LDL HDL در گروه دوم به نسبت گروه کنترل مشاهده شد.همچنین میزان LDL در گروه اول به نسبت گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد. در مقایسه بین گروه اول و دوم ، مقادیر کلسترول تام و نسبت /LDL HDL در گروه 2 نسبت به گروه 1 به ترتیب کاهش وافزایش بیشتری را نشان داد (p<0.05). نتیجه گیری: به احتمال دارچین به همراه تمرین هوازی می تواند در بهبود غلظت قندو چربی های خون بیماران دیابتی سودمند باشد. Abstract: Introduction: Recently findings showed that cinnamon has ability to reduced fasting blood glucose and lipids Plasma as potential herbal drugs in diabetic patients and given the positive effects on exercise training on diabetic patients,the present of study investigated four weeks of aerobic training with cinnamon consumption on blood lipoproteins of diabetic female patients (Type 2). Methods: 30diabetic Female referred to health centers GHODSI of Mashhad divided randomly in two experimental and one control group. Protocol of training in first group was: four weeks of aerobic training with the 60% maximum heart rate. The second group in addition to the protocol of training also was taking daily three capsules containing 380 mg of cinnamon. Blood samples were to measure fasting blood glucose and lipids. Results the mean levels of fasting blood glucose, triglycerides, LDL and Total Cholesterol between the first and second group compared to the control group had significantly lower and levels HDL in the first and second group to the control group a significant increase was observed at( P <0.05). There is not any change in means of fasting blood and lipids Plasma in the control group after four weeks of intervention, only levels of LDL serum were increase significantly. The results showed that total cholesterol and HDL/LDL levels in group 2 than in group 1 showed a greater reduction and increase respectively (P <0.05), but no significant differences in other variables between the two groups was found (p> 0.05). Conclusion: Probably, aerobic exercise can be combined with cinnamon to Improve diabetic’s blood sugar and lipids.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, دیابت نوع دو, گلوکز ناشتا, شاخص های لیپوپروتئینی aerobic exercise, diabetes, fasting glucose, lipid profile
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031574,
author = {رشیدلمیر, امیر and علی زاده, اکرم and ابراهیمی عطری, احمد and مصطفی داستانی},
title = {تاثیر4 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین برشاخص های لیپوپروتئینی و قندخون زنان دیابتی نوع دو},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2013},
volume = {20},
number = {5},
month = {January},
issn = {2228-5741},
pages = {605--614},
numpages = {9},
keywords = {تمرین هوازی، دیابت نوع دو، گلوکز ناشتا، شاخص های لیپوپروتئینی aerobic exercise; diabetes; fasting glucose; lipid profile},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر4 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین برشاخص های لیپوپروتئینی و قندخون زنان دیابتی نوع دو
%A رشیدلمیر, امیر
%A علی زاده, اکرم
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A مصطفی داستانی
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2013

[Download]