ششمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , 2002-08-26

عنوان : ( طرح های متقاطع برای کارآزمایی های بالینی مشتمل بر دو تیمار )

نویسندگان: انوشیروان کاظم نژاد , هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح های متقاطع در کارآزمایی های بالینی برای مقایسة اثر چندین تیمار غیر قابل علاج بسیار متداول است در حالیکه هر بیمار را به عنوان کنترل خودش داریم. بسیاری از محققین طرح های بهینه را بطور کلی برای آزمایشات مشتمل بر اندازه های تکرار شوندة معین ساخته‌ اند. اما، بسیاری از این طرح های بهینة آماری از جنبة بالینی سیمای نامطلوبی دارند. در این پژوهش، ما هزینه و در نتیجه سود بکار گیری طرح‌های متقاطع در مقابل طرح های کاملاً تصادفی شده را مقایسه می کنیم. توجه داریم که پذیرة وجود یک ارتباط (همبستگی) مثبت داخل آزمودنی بین اندازه ها بر مقایسه های اولیه ودر اغلب مدلها با داده های دارای اندازه های تکرار شده دلالت دارد. ما سایر مدلها برای داده های مشتمل بر اندازه های تکرار شده که برای یک همبستگی منفی بین اندازه های تکرار شده جایز است، را توضیح می دهیم. تحت چنین مدل هایی، برخی طرح های متقاطع مفید را در نظر می گیریم و هزینة مؤثر آنها را با هزینة مؤثر طرح های کاملاً تصادفی شده و طرح های گروه موازی مقایسه می کنیم.

کلمات کلیدی

, هزینة مؤثر, همبستگی منفی, خطای خود همبستگی, طرح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031586,
author = {انوشیروان کاظم نژاد and جباری نوقابی, هادی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {طرح های متقاطع برای کارآزمایی های بالینی مشتمل بر دو تیمار},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی آمار ایران},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هزینة مؤثر، همبستگی منفی، خطای خود همبستگی، طرح بهینه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طرح های متقاطع برای کارآزمایی های بالینی مشتمل بر دو تیمار
%A انوشیروان کاظم نژاد
%A جباری نوقابی, هادی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J ششمین کنفرانس بین المللی آمار ایران
%D 2002

[Download]