مواد نوین, دوره (3), شماره (1), سال (2012-12) , صفحات (65-76)

عنوان : ( آرایش نانو لوله کربنی چند دیواره با نانو ذرات TiO2 و بررسی پایداری سوسپانسیون بدست آمده )

نویسندگان: صدیقه عباسی , سیدمجتبی زبرجد , سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031591,
author = {عباسی, صدیقه and زبرجد, سیدمجتبی and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {آرایش نانو لوله کربنی چند دیواره با نانو ذرات TiO2 و بررسی پایداری سوسپانسیون بدست آمده},
journal = {مواد نوین},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {December},
issn = {2228-5946},
pages = {65--76},
numpages = {11},
keywords = {هدف این تحقیق; آرایش نانولوله کربنی با نانوذرات تیتانیابا استفاده از روش شیمی تر و بررسی پایداری نانوسیال حاصل از آن می-باشد. بدین منظور از نانولوله های کربنی چنددیواره و تتراکلرید تیتانیوم به عنوان پیش ساز نانوذرات تیتانیا استفاده گردید. ارزیابی میکروسکوپ الکترونی عبوری جهت اطمینان از آرایش نانولوله با نانوذرات تیتانیا صورت پذیرفت. تاثیر عملیات اسید شویی و آرایش بر ساختار نانولوله نیز با کمک طیف سنجی رامان بررسی گردید. با کمک پتانسیل زتا پایداری سوسپانسیون حاوی نانولوله کربنی خام; اسید شویی شده; با و بدون حضور نانوذرات مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی میکروسکوپی بیانگر اتصال نانوذرات تیتانیا برروی سطح خارجی نانولوله می باشد. طیف سنجی رامان نیز نشان دهنده افزایش میزان عیوب ایجاد شده در ساختار نانولوله اسیدشویی و آرایش یافته با نانوذرات تیتانیا می باشد. پایداری سوسپانسیون حاوی نانوذرات تیتانیا، نانولوله های خام، اسیدشویی و آرایش یافته با نانوذرات تیتانیا نیز با اندازه گیری میزان پتانسیل زتا مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که انجام فرایند اسید شویی و اتصال نانوذرات جهت افزایش میزان پایداری سیال مفید می باشد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آرایش نانو لوله کربنی چند دیواره با نانو ذرات TiO2 و بررسی پایداری سوسپانسیون بدست آمده
%A عباسی, صدیقه
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2012

[Download]