علوم آب و خاک, دوره (11), شماره (40), سال (2007-9) , صفحات (29-40)

عنوان : ( بررسی کاربرد مدلهای هوش محاسباتی در شبیه سازی و پیش بینی بهنگام جریانهای سیلابی )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق توانایی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی رفتار هیدرولوژیکی آب در حوزه های آبخیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, پیش بینی سیلاب, شبکه عصبی مصنوعی, پیش بینی بهنگام سیل, مدلسازی سیلاب, پیش بینی جریان رودخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031593,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی کاربرد مدلهای هوش محاسباتی در شبیه سازی و پیش بینی بهنگام جریانهای سیلابی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2007},
volume = {11},
number = {40},
month = {September},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {29--40},
numpages = {11},
keywords = {پیش بینی سیلاب، شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی بهنگام سیل، مدلسازی سیلاب، پیش بینی جریان رودخانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کاربرد مدلهای هوش محاسباتی در شبیه سازی و پیش بینی بهنگام جریانهای سیلابی
%A دستورانی, محمدتقی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2007

[Download]