کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته ، ICMEAT2012 , 2012-10-10

عنوان : ( تاثیر امتداد راستگردی بر زاویه چین خوردگی غشاء ناهمسانگرد )

نویسندگان: آرمین دانشور , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غشاءها اجزایی با قابلیت انعطاف پذیری زیاد میباشند که تنها تحمل بارهای کششی را دارا هستند و در برابر بارهای خمشی مقاومت اندکی از خود نشان میدهند. این ویژگی باعث استحکام زیاد غشاءها در برابر بارهای نوسانی و افزایش دوام خستگی آنها میشود. در بسیاری از موارد، هندسه قطعه و بار منجر به ظهور نواحی میشود که تحت فشار هستند. آستانهای از بارهای خارجی که امکان ایجاد چنین نواحی فشاری را فراهم کند بار بحرانی نامیده میشود. در صورتی که بار اعمال شده به غشاء بیشتر از بار بحرانی آن باشد پدیده چین خوردگی بوجود میآید که نوعی ناپایداری سازهای محسوب میشود. یکی از عوامل موثر بر چین خوردگی که شناخت و کنترل آن حائز اهمیت است وجود ناهمسانی در خواص مکانیکی غشاءها میباشد. به طور مثال غالب منسوجات دارای ضرایب کشسانی مختلف در امتدادهای عمود بر هم هستند. در راستای مطالعه این پدیده، در یک غشاء مستطیلی ناهمسانگرد که تحت کشش در صفحه میباشد تاثیر انحراف راستای اعمال بار مکانیکی از امتداد راستگردی خاصیت مکانیکی روی زاویه چین خوردگی مطالعه میشود. همچنین تاثیر میزان کشش بر پارامتر بی بعد بتا که معرف کرنش ظاهری یا برجستگی غشاء چین خورده است مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج مدل سازی این پدیده در محیط نرم افزار ABAQUS با روابط تحلیلی حاصل از دو فرضیه تغییر شکل کوچک و بزرگ مقایسه میشود.

کلمات کلیدی

, غشاء ناهمسانگرد, چین خوردگی, پارامتر بتا, تغییر شکل کوچک, تغییر شکل بزرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031602,
author = {دانشور, آرمین and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تاثیر امتداد راستگردی بر زاویه چین خوردگی غشاء ناهمسانگرد},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته ، ICMEAT2012},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {غشاء ناهمسانگرد- چین خوردگی- پارامتر بتا- تغییر شکل کوچک- تغییر شکل بزرگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر امتداد راستگردی بر زاویه چین خوردگی غشاء ناهمسانگرد
%A دانشور, آرمین
%A اختراعی طوسی, حمید
%J کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته ، ICMEAT2012
%D 2012

[Download]