چغندرقند, دوره (28), شماره (1), سال (2012-12) , صفحات (13-24)

عنوان : ( تنوع زیستی زنجرک های مزارع چغندر قند در شهرستان مشهد و گزارش گونه های جدید برای استان خراسان رضوی )

نویسندگان: نرگس موسوی محولاتی , حسین صادقی نامقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی فون زنجرک های مزارع چغندرقند در شهرستان های مشهد و چناران در سال های 1387 الی 1389، مجموعآ 2741 نمونه زنجرک متعلق به 5 خانواده جمع آوری گردید. در این مطالعه 10 گونه به شرح فهرست زیر به فون استان خراسان رضوی افزوده شد. Family Cicadellidae: Rhytidodus decimusquartus (Schrank, 1776), Viridicerus malicola Dubovxdy, 1966; Handianus procerus (Herrich-Schaffer, l835), Euscelidius mundus (Haupt, 1927); Doraturopsis sp.; Agallia sp.; Platymetopius sp. Family Tettigometridae: Tettigometra sordida Fieber, 1865; Family Aphrophoridae: Aphrophora salicina (Goeze, 1778); Family Cixiidae: Reptalus bitinctus Dlabola, 1961. گونه های Empoasca meridiana Zachvatkin, 1946 و Circulifer haematoceps (Mulsant & (Rey, 1855 در سرتاسر فصل زراعی در مزارع مورد نمونه برداری حضور داشته و به ترتیب با 7/23 و 2/11درصد بیشترین فراوانی را در طول فصل زراعی در منطقه داشتند. بیشترین وکمترین مقادیر شاخص تنوع زیستی(H) بر اساس داده هایی که هر دو هفته یک بار از مزارع منتخب جمع آوری شد بترتیب در ماه های مرداد و آبان مشاهده شد. در اواسط تابستان که شاخص تنوع زیستی بیشترین مقدار را نشان داد جمعیت اکثر گونه ها بالا و توزیع افراد بین گونه ها نسبت به سایر ماه های فصل زراعی از یکنواختی بیشتری برخوردار بود.

کلمات کلیدی

, : زنجرک, چغندرقند, تنوع زیستی, فون, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031610,
author = {موسوی محولاتی, نرگس and صادقی نامقی, حسین},
title = {تنوع زیستی زنجرک های مزارع چغندر قند در شهرستان مشهد و گزارش گونه های جدید برای استان خراسان رضوی},
journal = {چغندرقند},
year = {2012},
volume = {28},
number = {1},
month = {December},
issn = {1735-0670},
pages = {13--24},
numpages = {11},
keywords = {: زنجرک، چغندرقند، تنوع زیستی، فون، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنوع زیستی زنجرک های مزارع چغندر قند در شهرستان مشهد و گزارش گونه های جدید برای استان خراسان رضوی
%A موسوی محولاتی, نرگس
%A صادقی نامقی, حسین
%J چغندرقند
%@ 1735-0670
%D 2012

[Download]