جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (7), سال (2007-3) , صفحات (89-115)

عنوان : the geomorphic analysis of catastrophic floods ( تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیکی سیلابهای کاتاستروفیک رودخانه مادرسو )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سیلابهای شدید مرداد ماه سالهای 1380، 1381 و 1384 رودخانه مادرسو (دوغ) در ردیف سیلابهای کاتاستروفیک قرار می‌گیرند. سیلابهای مذکور که نقطه شروع آن سیلاب سال 1380 می‌باشد، دوره بحران شکل‌زائی جدیدی را در منطقه نشان می‌دهد که تغییرات شدید مورفولوژیکی حاصل از آن، مؤید نظریات نئوکاتاستروفیستی در تحول دوره‌ای ناهمواری است. این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیکی سیلاب اصلی و سیلابهای بعد از آن، به بررسی اثرات ژئومورفیکی این سیلابها در مقیاس ناحیه‌ای و در مقایسه با سیلابهای عادی می‌پردازد. با توجه به مشابهت اثرات ژئومورفیک سیلابهای چند سال اخیر با شواهد بدست آمده از پالئوفلادها می‌توان به طرح این نظریه پرداخت که یک دوره گذار تغییرات اقلیمی در منطقه آغاز شده که با چالش‌های ژئومورفیکی قابل ملاحظه‌ای همراه خواهد بود. بنابراین در تنظیم فعالیت‌های کنترل سیلاب و بازسازی محیط طبیعی بایستی بسیار آگاهانه عمل نمود.

کلمات کلیدی

تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیکی سیلابهای کاتاستروفیک رودخانه مادرسو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103162,
author = {حسین زاده, سیدرضا and مهناز جهادی طرقی},
title = {the geomorphic analysis of catastrophic floods},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2007},
number = {7},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {89--115},
numpages = {26},
keywords = {تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیکی سیلابهای کاتاستروفیک رودخانه مادرسو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T the geomorphic analysis of catastrophic floods
%A حسین زاده, سیدرضا
%A مهناز جهادی طرقی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2007

[Download]