پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, دوره (2), شماره (1), سال (2012-3) , صفحات (39-46)

عنوان : ( اثر گشادکنندگی عصاره آبی- الکلی بومادران بر آئورت ایزوله موش صحرایی   )

نویسندگان: فاطمه هرندی زاده , سید محمود حسینی , مرتضی بهنام رسولی , سعید نیازمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: بومادران در طب سنتی گیاه شناخته شده ای است که علاوه بر خاصیت ضدتشنج و نیروزایی برای درمان افزایش ضربان قلب، احساس گرگرفتگی و درد در ناحیه قلب کاربرد دارد. گزارشاتی از اثرات آنتی هایپرتنسیو و هایپوتنسیو بومادران نیز ارائه شده است. این مطالعه به منظور بررسی اثر گشادکننده رگی عصاره آبی-الکلی بومادران بر آئورت ایزوله موش صحرایی انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه مداخله ای بر روی 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 200-250 گرم که بطور تصادفی به 6 گروه تقسیم گردیدند انجام شد. در گروههای اول و دوم اثر غلظتهای تجمعی عصاره (mg/ml 25، 5، 1) بر انتقباض ناشی از فنیل افرین در رگ سالم و در رگی که آندوتلیوم آن توسط مالش یک میله فلزی یه سطح داخلی، تخریب شده بود بررسی گردید. در گروههای سوم و چهارم اثر غلظتهای تجمعی عصاره بر انقباض ناشی از کلرور پتاسیم در رگ سالم و در رگی که آندوتلیوم آن توسط مالش یک میله فلزی یب سطح داخلی، تخریب شده بود بررسی گردید. در گروههای پنجم و ششم اثر عصاره (mg/ml 5) بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در حضور مقادیر تجمعی کلسیم با استفاده از بساط بافت ایزوله بررسی شد. یافته ها: عصاره انقباض ناشی از فنیل افرین در غلظتهای mg/ml 25، 5، 1 در رگ سالم را به ترتیب میزان 8%، 47% (001/0 p<)، 45% (001/0 p<) و در رگی که آندوتلیوم آن تخریب شده بود به میزان 16% (05/0 p<)، 56% (001/0 p<) و 54% (001/0 p<) به ترتیب در غلظتهای mg/ml 25، 5، 1 کاهش داد. عصاره انقباض ناشی از کلرور پتاسیم در رگ سالم را به میزان 18% (01/0 p<)، 57% (001/0 p<) ، 57% (001/0 p<) و در رگی که آندوتلیوم آن تخریب شده بود به میزان 25%، 47% (001/0 p<) و 5/54% (001/0 p<) به ترتیب در غلظتهای mg/ml 25، 5، 1 کاهش داد. عصاره انقباض ناشی از فنیل افرین را به میزان 7% (001/0 p<)، 12% (001/0 p<)، 22% (001/0 p<) و5/31% (001/0 p<) و انقباض ناشی از کلرور پتاسیم را به میزان 5/5% (01/0 p<)، 3/9% (001/0 p<)، 19% (001/0 p<) و 74% (001/0 p<) به ترتیب در حضور مقادیر تجمعی کلسیم مهار کرد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد مه عصاره بومادران دارای اثرات شل کنندگی غیروابسته به آندوتلیوم بر روی عضله صاف عروق است. بخش مهمی از این اثر احتمالا از طریق مهار جریان ورودی کلسیم از طریق کانالهای کلسیمی وابسته به گیرنده و نیز کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ در سلولهای عضله صاف رگ اعمال می گردد.

کلمات کلیدی

, بومادران, آئورت, آندوتلیوم, شل کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031623,
author = {هرندی زاده, فاطمه and سید محمود حسینی and بهنام رسولی, مرتضی and سعید نیازمند},
title = {اثر گشادکنندگی عصاره آبی- الکلی بومادران بر آئورت ایزوله موش صحرایی   },
journal = {پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {March},
issn = {1561-4107},
pages = {39--46},
numpages = {7},
keywords = {بومادران، آئورت، آندوتلیوم، شل کننده رگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر گشادکنندگی عصاره آبی- الکلی بومادران بر آئورت ایزوله موش صحرایی  
%A هرندی زاده, فاطمه
%A سید محمود حسینی
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A سعید نیازمند
%J پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences
%@ 1561-4107
%D 2012

[Download]